Град Панчево путем Секретаријата за привреду и економски развоје  и Национална служба за запошљавање расписују,

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2020. години

 

Мера активне политике запошљавања Стручна пракса у 2020. години, подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Град програм финансира у трајању:
– до 6 месеци за лица са средњим образовањем;
– до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем;
– до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:

– приватном сектору
– јавном сектору

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подносе послодавци, (као и лица која се први пут оспособљавају за самостални рад у струци), надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта Града www.pancevo.rs или са сајта Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2020. години

Пријавни формулар

Сагласност за обраду личних података

 

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.07.2020. године.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.