Закључком II-06-020-2/2017-1382  Градоначелник града Панчева расписао је:

ЈАВНИ ПОЗИВ

лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ради остваривањa права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за 2018. годину

I Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање има лице које испуњава следеће услове :

 1. има својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом

 2. има пребивалиште на територији града Панчева

 3. није остварио укупан приход у претходној години, који прелази износ просечне годишње бруто зараде на нивоу града Панчева

 4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана – куће где станује.

II Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу следећих доказа (документи не смеју бити старији од шест месеци) :

 1. Формулар-пријава за остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање (можете преузети овде)

 2. Образац 1 – изјава (можете преузети овде)

(преузима се на званичном сајту града, www.pancevo.rs или на шалтеру Услужног центра)

 1. Уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију

 2. доказ о пребивалишту и доказ да није у радном односу

 3. Пореско уверење о висини остварених годишњих прихода

 4. потврда Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19 Панчево,

 5. Оверена изјава о броју чланова заједничког породичног домаћинства.

III Рок, начин објављивања и достављања пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са 29.12.2017. године

Пријаве са доказима се достављају путем Услужног центра Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4 , са назнаком:

за“ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ради остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање „

 Додатне информације могу се добити на телефон 308 906, 065/8662546 или путем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.