На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 1/2017) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) Градоначелник града Панчева расписује следећи

ЈАВНИ ПОЗИВ

1.Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна и физичка лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих активности у области спорта у следећим сегментима:

 • Б) Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата

 • В) Развој спорта

2. Циљеви позива:

 • Стварање услова за повећање учешћа грађана у спортским програмима кроз систематско вежбање

 • Здравствена превенција грађана

 • Унапређивање и омасовљавање спорта у школама

 • Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно – педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго

 • Промовисање спорта као сегмента здравог животног стила

 • Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз спортске активности

 • Системско унапређивање спорта на територији града Панчева

 • Подизање квалитета у области свих сегмената спорта

.

3. Предмет суфинансирања програма и пројекта

 • Програми и пројекти који подстичу и стварају услове за унапређење спорт за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена, спорта особа са инвалидитетом као и развоја спорта у насељеним местима

 • Програми и пројекти подршке врхунским спортистима и тренерима, као и перспективним спортистима млађих узрасних категорија на територији града Панчева

 • Програми и пројекти унапређења стручног рада учесника у систему спорта са територије града Панчева

 • Програми и пројекти који подржавају активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских савеза и Спортског савеза града Панчева

 • Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево

 • Програми и пројекти којима се доприноси развоју спорта у граду Панчеву

Средства за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2017. годину планирана су Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину на позицијама 427 и 428.

4. Општи услови позива

Право на суфинансирање спортских програма и пројеката имају све спортске организације и друга правна лица, као и појединци у сегменту финансирања спортских стручњака у спортским организацијама и другим правним лицима, која испуњава следеће услове:

 • Да имају својство правног лица са седиштем на територији града Панчева

 • Да постоје и раде најмање годину дана

 • Да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања, да нису у последње две године правоснажном одлуком кажњавани за прекршај или привредни преступ у вези са њиховом делатношћу

 • Да имају искуство у реализацији програмa и пројектa за који подносе захтев

 • Да су испунили своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево, закључно са 31.12.2016. године као и да их редовно испуњавају у 2017. години.

 • Да подстичу и стварају услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом

 • Да у већој мери унапређују квалитет спорта у сегменту за који конкурише

Начин располагања средствима из буџета града и друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује Градоначелник града Панчева и корисник средстава, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, Правилником о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева и другим прописима.

5. Пријаве и обавезна документација

Пријаве са потпуном конкурсном документацијом слати на адресу ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I број 2-4, 26000 Панчево или предати у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА са назнаком: “Јавни позив за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2017. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата, Развој спорта“, са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ«.

Пријаве на конкурс се могу добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, или преузети са сајта града Панчева.

Обавезна документација треба да садржи:

 1. Захтев за суфинасирање програма и пројеката у сегменту Развој спорта у 2017.години или Пријаву за суфинансирање појединачних давања на име постигнутих спортских резултата.

 2. Решење о регистрацији из Агенције за привредне регистре

 3. Уверење да носилац програма/пројекта у последње две године правоснажном одлуком није кажњаван за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту (из Прекршајног и Привредног суда)

6.Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програма и пројекта из области спорта у граду Панчеву за 2017. годину je до 01. децембра 2017. године, односно до утрошка средстава, планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата, Развој спорта. Јавни позив биће објављен у недељном листу „Панчевац“ и на званичној интернет презентацији града Панчева, www.pancevo.rs.

 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

7. Додатне информације

Све додатне информације у вези сa конкурсом могу се добити лично сваког радног дана од 8 до 15 часова у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 24, II спрат канцеларја 204, или на телефон 013 308 795 и Бранка Крсмановића на број 064/866 24 25

Посебне критеријуме за доделу средстава у сегментима појединачна давања на име постигнутих спортских резултата и развој спорта можете погледати овде.