Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,dana 06.03.2020. godine raspisuje

JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA UAP VOJVODINI U 2020. GODINI BRPJ:144-401-1406/2020-01

Cilj Javnog oglasa je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem zapošljavanja nezaposlenih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljuje se poslodavcu za subvencionisanje iznosa poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze, odnosno u iznosu od 208.000,00 dinara po licu. Subvencija se isplaćuje u najmanje dve rate, u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine. Poslodavac može maksimalno ostvariti subvenciju za zapošljavanje do 5 lica.

Pravo ušešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%).

Rok za podnošenje zahteva je 27.03.2020.godine.

Više o uslovima može se pogledati na linku http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1424-6-mart-2020-javni-oglas-za-dodelu-subvencija-za-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-u-ap-vojvodini-u-2020-godini