На основу  чланова  54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 – пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Одлукe о буџету града  Панчева за 2023. годину («Службени лист града Панчева» број 34/22), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 105/16 и 112/17), Одлуке о начину,  критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева  („Службени лист града Панчева“ број 2/17), Градоначелник града Панчева расписује:    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА  У ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности, музике, ликовне уметности, филмске и позоришне уметности, уметничке игре као и осталих извођења културних програма и културних садржаја.

Према Одлуци о буџету града Панчева за 2023. годину, средства у износу од 2.500.000,00 динара, намењена су за Јавни конкурс за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2023. годину.

Право учешћа на  Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2023. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Највећи износ средстава по пројекту износи 300.000,00 динара.

Пројекти који су већ подржани на некима од конкурса које расписује град Панчево, неће бити разматрани.

Критеријуми за избор пројеката:

 • учешће на званичним смотрама (општинске, регионалне, републичке…) (0-10 бодова)
 • усклађеност пројекта са општим интересом у култури (0-10 бодова)
 • видљивост пројекта (0-10)
 • капацитети потребни за реализацију пројекта

– неопходни ресурси  (0-10 бодова)

– стручни, односно уметнички капацитети (0-10 бодова)

 • финансијски план (разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања) (0-20 бодова)
 • степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице (0-10 бодова)
 • квалитет и садржајна иновативност пројекта (0-10 бодова)
 • способност, стручност и досадашње искуство да се спроведе пројекат (0-10 бодова)

            У оквиру овог Конкурса неће се финансирати стални трошкови (грејање, струја, телефон, бaнкарски трошкови), трошкови репрезентације и угоститељски трошкови.

Предност при избору пројекта имаће КУД – ови који учествују на званичним смотрама (општинска, регионална, републичка…), тако да је неопходно навести да ли су учествовали на смотрама (ревијално или такмичарски) и како су се пласирали.

Корисници чији пројекат је добио средства, у обавези су да доставе ревидирани буџет као и да на основу Решења градоначелника о додели средстава поднесу захтев за отварање динарског подрачуна консолидованог рачуна трезора  код Управе за трезор – Филијала Панчево ради реализације програма /пројекта, на писарницу Градске управе града Панчева.

РОКОВИ

 • Период реализације пројекта је до краја  2023. године.
 • Конкурс је отворен 30 дана од дана расписивања
 • Финансијски и наративни извештаји, који морају бити потписани и оверени  од стране овлашћеног лица, подносе се 15 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 30.1.2024. године

            Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страници града Панчева  www.pancevo.rs,

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебно попуњеном и овереном  обрасцу. Пријава се може  добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 207, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра  I  2-4, или преузети са званичне интернет презентације  града Панчева.

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)
 • Сагласност за обраду података о личности
 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);
 • У области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију
 • Код филмског и позоришног стваралаштва  потребно је доставити сценарио
 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника
 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње
 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише
 • уплату Градске административне таксе  у износу од 129,00 динара на рачун број 840-742241843-03, број модела 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1 Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ број 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18, 43/19 и 70/20)

ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ: 

 • Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован. Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, а учесници Конкурса могу да доставе копију решења о регистрацији у АПР-у, односно копију другог документа којим се доказује правни статус у коме је утврђено да се циљеви и делатност удружења остварују у области културе
 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;
 • додатне препоруке (партнера, институција, других донатора, појединаца)
 • Информацију о учешћу на смотрама

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2 електронски  попуњена  штампана примерка лично у Услужном центру Градске управе града Панчева  или поштом на адресу Трг Краља Петра I 2-4, Панчево, са назнаком „Јавни конкурс за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у области  културе за 2023 годину“  и електронском поштом на е-маил

nevenka.kljajic@pancevo.rs или sanela.nikolic@pancevo.rs

Додатне информације се могу добити на телефоне 308 906 и 308 907.

Контакт особe: Невенка Кљајић и Санела Николић.

Инструктажа за сва заинтересована лица биће одржана у понедељак 06.03.2023. године у 12 часова у Малој сали у згради Градске управе града Панчева