Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине расписује ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја од значаја за АПВ.
Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су зафинансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката пословне инфраструктуреи туристичке инфраструктуре у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине, укључујући и инфраструктуру која обезбеђује функционално интегрисање пословне и туристичке инфраструктуре у окружење (саобраћајна, комунална, електроенергетска, енергетска инфраструктура и слично).
Право учешћа имају ЈЛС.
Подносилац пријаве може да поднесе само једну (1) пријаву на јавни конкурс.
Предвиђена су средства у износу од 209.000.000,00динара за финансирање и суфинансирање пројеката у областилокалног и регионалног економског развоја.

Јавни конкурс jе отворен од 06.09.2017. године до 20.09.2017. године до 16.00 часова.

Јавни позив

Образац пријаве

Одлука о поступку избора на конкурс