Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2020. GODINI

Cilj dodele bespovratnih sredstava je unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat radi povećanja konkurentosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnpv za dobijanje de minimis državne pomoći.

Sredstva se odpbravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme i repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora.Oprema koja je predmet subvencije mora biti namenjena za profesionalnu upotrebu i biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta. Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovine, poluprerađevine koje treba preraditi ili doraditi do konačnpg proizvoda koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara,od čega 2.500.000,00 dinara za kapitalne subvencije i 2.500.000,00 dinara za tekuće.Subvencionisani iznos se odobrava:
1. Za nabavku opreme u visini od 100.000,00 do 250.000,00 dinara (saPDV-pm);
2. Za nabavku repromaterijala u visini od 80.000,00 do 200.000,00 dinara(sa PDV-pm);
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo ušešća na Javnom konkursu imaju preduzetnici, mikro ili mala pravna lica i preduzetnici od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Više o uslovima može se pogledati na linku: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1389-18-2020-2020

Rok za podnošenje prijava je 9. mart 2020. godine.