Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава је унапређење процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за стари занат ради повећања конкурентости, односно укупног развоја предузетништва у АП Војводини.Јавни конкурс за доделу средстава представља оснпв за добијање de minimis државне помоћи.

Средства се одпбравају за субвенционисање трошкова набавке опреме и репроматеријала на основу предрачуна, понуде или предуговора.Опрема која је предмет субвенције мора бити намењена за професионалну употребу и бити у складу са делатношћу привредног субјекта. Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировине, полупрерађевине које треба прерадити или дорадити до коначнпг производа који мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара,од чега 2.500.000,00 динара за капиталне субвенције и 2.500.000,00 динара за текуће.Субвенционисани износ се одобрава:
1. За набавку опреме у висини од 100.000,00 до 250.000,00 динара (саПДВ-пм);
2. За набавку репроматеријала у висини од 80.000,00 до 200.000,00 динара(са ПДВ-пм);
Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.

Право ушешћа на Јавном конкурсу имају предузетници, микро или мала правна лица и предузетници од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности.

Више о условима може се погледати на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1389-18-2020-2020

Рок за подношење пријава је 9. март 2020. године.