На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 -др. закон), члана 21. тачка 9) Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.25/15 -пречишћен текст), Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину (“Службени лист града
Панчева” бр. 37/15, 3/16 и 4/16-исправка), Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 и Закључка Градоначелника града Панчева бр. II-06-020-2/2016-263 од 14.04.2016. године, а у складу са Законом о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 51/09), Градоначелник
града Панчева расписује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2016. годину.

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Град Панчево додељује бесповратна средства предузетницима, микро и малим правним лицима:

а) чији је оснивач жена, у укупном износу од 1.500.000,00 динара, као и

б) свим другим предузетницима, микро и малим, правним лицима у износу од 1.000.000,00 дин., која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину („Сл. Лист града Панчева“ бр. 27/15 и 3/16) на Разделу 3 Градска управа, глава 3.1 Градска управа, шифра програмске класификације 1501, програм 3 Локални економски развој, шифра пројекта 1501- П2 Пројекат: Подршка локалном економском развоју, позиција 105, економска класификација 454 – Подршка микро и малим предузећима и предузетницима – конкурс. Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

1. НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава – нових или половних (до три године старости) од значаја за унапређење пословне делатности.
Под основним средствима у овом смислу подразумевају се машине и опрема, која се прибављају од привредног субјекта.
Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава која је започета или започета и реализована након расписивања овог Јавног конкурса.
Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише једном пријавом.
Минималан износ који се додељује је 100.000 динара а максималан износ је 500.000,00 динара.
a) Предузетници, микро и мала правна лица (чији је оснивач жена)
Средства се додељују највише до 80% вредности купопродајне цене основних средстава, без пореза на додату вредност (ПДВ). Средства се дозначују на текући рачун подносиоца пријаве, тек након што подносилац пријаве прикаже извод из банке да је платила минимално 20% или преостали износ до пуне купопродајне цене ако су из буџета Града додељена средства у мањем износу од 80% од вредности купопродајне цене.
б) Предузетници, микро и мала правна лица Средства се додељују највише до 50% вредности купопродајне цене основних средстава, без
пореза на додату вредност (ПДВ). Средства се дозначују на текући рачун подносиоца пријаве, тек након што подносилац пријаве
прикаже извод из банке да је платио минимално 50% или преостали износ до пуне купопродајне цене ако су из буџета Града додељена средства у мањем износу од 50% од вредности купопродајне цене.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Право на доделу средстава имају предузетници, микро и мала предузећа чији је оснивач жена, као и сви други предузетници, микро и мала правна лица – привредни субјекти регистровани код Агенције за привредне регистре,који испуњавају следеће услове:
– Да имају седиште на територији града Панчева;
– За предузетнике и микро правна лица: да имају најмање 1 запослено лице;
– За мала правна лица: да имају најмање 3 запослена лица;
– Да обављају делатност најмање 12 месеци пре дана расписивања овог Конкурса;
– Да обављају производну или услужну делатност;
– Да подносиоцу пријаве није био блокиран рачун дуже од 7 дана у претходних 12 месеци, пре дана расписивања овог Конкурса;
– Да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода Републике Србије и изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе;
– Да је подносилац пријаве у већинском приватном власништву;
– Да није у групи повезаних привредних субјеката у којој су неки од чланова средња и велика правна лица;
– Да подносиоцу пријаве није додељена de minimis државна помоћ у текућој и претходне 2 фискалне године у укупном износу већем од 23.000.000,00 динара;
– Да је сврха и намена инвестирања у основно средство у складу са делатношћу коју обавља привредни субјекат; Да над привредним субјектом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације.

Средства се не додељују :
– за потребе оснивања нових правних лица и предузетничких радњи;
– за програме примарнe пољопривредне производње;
– за трговинску делатност;
– за делатност забавних игара и игара на срећу, ноћних клубова, барова и дискотека;
– за куповину путничких возила и транспортних средстава
– за пројекте који се искључиво базирају на хонорарима.
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ОБАВЕЗНО ПОДНОСИ:
1. Пријава;
2. Решење о регистрацији привредног субјекта у АПР не старији од 6 месеци;
3. Оснивачки акт (за микро и мала правна лица)
4. Фотокопија биланса успеха, биланса стања, статистичког извештаја и пореског биланса по усвојеном завршном рачуну за 2014. и 2015. годину;
5. Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности рачуна у претходних 12 месеци, пре дана расписивања овог Конкурса;
6. Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева о измирености доспелих пореских обавеза по основу изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе, не старије од седам дана од дана подношења пријаве;
7. Уверење Пореске управе Министарства финансија-филијала Панчево о измиреним пореским обавезама;
8. Потписана и оверена изјава о броју запослених за 2014. и 2015. годину;
9. Оверена изјава о старости средстава овлашћеног књиговође добављача од кога се набавља основно средство само у случају када се набавља половно средство;
10. Потписана изјава о свим раније примљеним de minimis државним помоћима које су подносиоцу захтева додељене у текућој и претходне две фискалне године (да ли им је и по ком основу већ додељена државна помоћ);
11. Предуговор или Уговор о купопродаји основног средства;
12. Предрачун/Авансни рачун/Рачун у зависности од степена реализације плаћања, издат након расписивања овог Конкурса;
13. Доказ о уплати/Извод из банке (уколико је плаћање извршено, делимично или у целости), издат након расписивања овог Конкурса.

Комисија задржава право да затражи допуну поднете документације и оригинале одређене документације, на увид.

4. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава са пратећом документацијом подноси се на обрасцима који се могу преузети на интернет страници града Панчева www.pancevo.rs и у Градском услужном центру, Трг Краља Петра I бр. 2-4.
Пријава са пратећом документацијом може се поднети до утрошка средстава, а најкасније до 01.12.2016. године, у затвореној коверти на адресу: Град Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4, поштом или лично предајом на писарници Градске управе града Панчева, са назнаком: „НЕ
ОТВАРАТИ – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима у 2016. години“.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве.
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели средстава доноси Градоначелник града Панчева, на предлог Комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева.

Комисија врши проверу приспелих пријава, односно проверу испуњености услова Јавног  конкурса и бодовање и рангирање пријава, на седницама које се одржавају до 10. у месецу за пријаве пристигле на овај конкурс у претходном месецу.
Одлука о додели средстава објављује се на званичној интернет страници града Панчева. Подносилац пријаве којем су одобрена средства у обавези је да са градом Панчевом закључи Уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе уговорних страна. Извештај о реализацији Уговора из претходног става, подносилац пријаве је дужан да достави Граду у року од 15 дана од дана уплате додељених средстава на текући рачун подносиоца пријаве.
Подносилац пријаве којем су додељена средства за набавку основних средстава не сме их отуђити у периоду од две године од дана закључења претходно наведеног уговора.

6. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни конкурс објављује се на интернет страници Града Панчева www.pancevo.rs .
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/308-711 или на имејл ivana.tubic@pancevo.rs .
Напомена : Привредни субјекти који су конкурисали на претходном Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицицима – привредним субјектима за набавку машина и опреме за 2015/2016 године, који је објављен 23.12.2015. године, а чије пријаве нису разматране, с обзиром да су средства утрошена, разматраће се у оквиру овог јавног конкурса.

Образац пријаве

Критеријуми