Na osnovu članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15- prečišćen tekst i 12/16), Odluke o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu («Službeni list grada Pančeva» broj 37/16) člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine odnosno jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik Republike Srbije 105/16) člana 2. Paravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata i programa u kulturi koji se sufinansiraju i finansiraju iz budžeta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 3/11 i 1/16), Gradonačelnik grada Pančeva

raspisuje
J A V N I K O N K U R S
ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA AMATERSKOG STVARALAŠTVA U KULTURI
ZA 2017. GODINU

Konkurs je namenjen za projekte koji se tiču amaterskog stvaralaštva u oblastima književnosti, muzike, likovne umetnosti, filmske i pozorišne umetnosti, umetničke igre kao i ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Pravo učešća na Javnom konkursu za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u kulturi za 2017. godinu (u daljem tekstu: Konkurs), imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, stim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.
Projekti koji su već podržani na nekima od konkursa koje raspisuje grad Pančevo, neće biti razmatrani.

Kriterijumi za izbor projekata:

 • projekat amaterskog stvaralaštva
 • usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi
 • usklađenost sa Strategijom razvoja kulture grada Pančeva 2016-2020.
 • kapaciteti potrebni za realizaciju projekta (stručni, odnosno umetnički kapaciteti, neophodni resursi)
 • finansijski plan (razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja
 • stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice

Period realizacije projekta je do kraja 2017. godine.

Konačnu odluku o izboru projekata koji će se projekti putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva na predlog Komisije i biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebnom obrascu. Prijava se može dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 204, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti ovde (prijava i predlog budžeta)

OBAVEZNI PRILOZI

 1. Kopija registracije podnosioca projekta kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan (u jednom primerku);
 2. Potpisana izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko je partnerski projekat)
 3. Osnovni podaci o nosiocima projekta (biografije udruženja, drugih subjekata u kulturi i pojedinaca);
 4. u oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju
 5. kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario
 6. detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
 7. Pozivno pismo za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje;
 8. Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše;

Netačno i nepotpuno popunjene, kao i neblagovremeno dostavljene prijave, neće biti razmatrane.
Predlozi projekata i budžet projekta dostavljaju se u 2 štampana primerka u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva i elektronskom poštom na e-email nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu A.D „Pančevac“.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 308 906.
Kontakt osoba: Nevenka Kljajić.

Napomena: Instruktaža za zainteresovane biće organizovana 07.03.2017. godine, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12 časova.