На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15- пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину («Службени лист града Панчева» број 37/16) члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе (Службени гласник Републике Србије 105/16) члана 2. Паравилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у култури који се суфинансирају и финансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 3/11 и 1/16), Градоначелник града Панчева

расписује
Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У КУЛТУРИ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности, музике, ликовне уметности, филмске и позоришне уметности, уметничке игре као и осталих извођења културних програма и културних садржаја.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, стим да се пројекат реализује на територији града Панчева.
Пројекти који су већ подржани на некима од конкурса које расписује град Панчево, неће бити разматрани.

Критеријуми за избор пројеката:

 • пројекат аматерског стваралаштва
 • усклађеност пројекта са општим интересом у култури
 • усклађеност са Стратегијом развоја културе града Панчева 2016-2020.
 • капацитети потребни за реализацију пројекта (стручни, односно уметнички капацитети, неопходни ресурси)
 • финансијски план (разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања
 • степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице

Период реализације пројекта је до краја 2017. године.

Коначну одлуку о избору пројеката који ће се пројекти путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева на предлог Комисије и биће објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебном обрасцу. Пријава се може добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, или преузети овде (пријава и предлог буџета)

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

 1. Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован (у једном примерку);
 2. Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)
 3. Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);
 4. у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију
 5. код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио
 6. детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 7. Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;
 8. Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.
Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2 штампана примерка у Услужном центру Градске управе града Панчева и електронском поштом на е-емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у недељном листу А.Д „Панчевац“.
Додатне информације се могу добити на телефоне 308 906.
Контакт особа: Невенка Кљајић.

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће организована 07.03.2017. године, у Малој сали зградe Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.