На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15- пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину («Службени лист града Панчева» број 33/18), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ 105/16 и 112/17), Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева („ Службени лист града Панчева број 2/17), Градоначелник града Панчева

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У КУЛТУРИ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности, музике, ликовне уметности, филмске и позоришне уметности, уметничке игре као и осталих извођења културних програма и културних садржаја.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Пројекти који су већ подржани на некима од конкурса које расписује град Панчево, неће бити разматрани.

Критеријуми за избор пројеката:

 • пројекат аматерског стваралаштва (0-10 бодова)

 • усклађеност пројекта са општим интересом у култури (0-10 бодова)

 • усклађеност са Стратегијом развоја културе града Панчева 2016-2020. (0-10 бодова)

 • капацитети потребни за реализацију пројекта

– неопходни ресурси (0-10 бодова)

– стручни, односно уметнички капацитети (0-10 бодова)

 • финансијски план (разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања) (0-20 бодова)

 • степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице (0-10 бодова)

 • квалитет и садржајна иновативност пројекта (0-10 бодова)

 • способност, стручност и досадашње искуство да се спроведе пројекат (0-10 бодова)

Период реализације пројекта је до краја 2019. године.


У оквиру овог Конкурса неће се финансирати стални трошкови (грејање, струја, телефон, бaнкарски трошкови), трошкови репрезентације и угоститељски трошкови.

РОКОВИ

 • Период реализације пројекта је до краја 2019. године.

 • Конкурс је отворен 20 дана од дана расписивања у недељнику „Панчевац“

 • Финансијски и наративни извештаји, који морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица, подносе се 15 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 15.01.2020. године


Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs,

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебно попуњеном и овереном обрасцу. Пријава се може добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, или преузети са званичне интернет презентације града Панчева.

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)

 • Копија депо картона (уколико имају отворен рачун код Управе за трезор)

 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);

 • у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију

 • код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио

 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;

 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;

 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;

 • уплату Градске административне таксе у износу од 124,00 динара на рачун број 840-742241843-03, број модела 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1 Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ број 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 и 34/18)

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2 електронски попуњена штампана примерка лично у Услужном центру Градске управе града Панчева или поштом на адресу Трг Краља Петра I 2-4, Панчево, са назнаком „Јавни конкурс за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури за 2019. годину“ и електронском поштом на е-емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Конкурс ће бити објављен у недељном листу „Панчевац“ и на сајту града Панчева www.pancevo.rs.

Додатне информације се могу добити на телефоне 308 906.

Контакт особа: Невенка Кљајић.