На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, број 68/15 и 81/16-одлука УС), члана 3. Уредбе о интерном конкурсу (“Службени гласник РС”, број 17/16) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Панчева број: I-01-112-57/2019 од 14. маја 2019. године, Градска управа града Панчева објављује Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи града Панчева.

Расписивањем интерног конкурса попуњава се радно место пријемом лица на неодређено време.

Орган у коме се радно место попуњава: Градска управа града Панчева, у Панчеву, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4,
Организациона јединица у којој се радно место попуњава: Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Одељење за правне послове.

Радно место које се попуњава: Шеф одељења за правне послове, у звању самосталног саветника, 1 извршилац.
Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења за правне послове и доноси појединачна акта која се доносе у области борачко-инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом; израђује потребне анализе, информације и извештаје из надлежности Одељења; изражује планове и програме рада Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује извршавање нормативно-правних послова у области јавних служби. Даје стручна упутства установама из области јавних служби из надлежности Града и предлаже доношење одговарајућих мера, ради остваривања потреба грађана из надлежности Одељења; организује вршење управног надзора у делу који је у надлежности Града у установама у области јавних служби, у складу са законом и другим прописима, врши координацију послова за избеглице и мигранте, води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Одељења, директно руководи радом Одељења за правне послове, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Детаље Конкурса можете прочитати у приложеним документима: