На основу чланова 8. и 9. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 34/12 и ) и чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14 – др. закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 – пречишћен текст и 12/16), Градоначелник града Панчева расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ

ЗА  2017. годину

 

Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих активности у области спорта у следећим сегментима:

А) Предшколски и школски спорт (образац можете преузети овде)

Б) Спортска рекрација (образац можете преузети овде)

В) Спорт особа са са инвалидитетом (образац можете преузети овде)

Г) Такмичарски спорт (образац можете преузети овде, a образац буџета овде)

Д) Спорт у насељеним местима са територије града Панчева (образац можете преузети овде, а образац буџета овде)

Ђ) Организација спортских манифестација од интереса за град Панчево (образац можете преузети овде)

Е) Програми и пројекти од посебног значаја за града Панчево у 2017.години (захтев можете преузети овде)

 

 1. Циљеви конкурса:
 • Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 • Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно – педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго
 • Промовисање спорта као сегмент здравог животног стила
 • Подстицање и подржавање спорта у насељеним местима са територије града Панчева
 • Подржавање резултата врхунског спорта
 • Промовисање Града кроз организацију спортских такмичења и манифестација
 • Промовисање спортских програма и пројеката од посебног значаја за града Панчево

 

 1. Предмет суфинансирања програма и пројеката
 • Програми и пројекти из области предшколског и школског спорта
 • Програми и пројекти из области спортске рекреације
 • Програми и пројекти спортско-рекреативне активности особа са инвалидитетом
 • Програми и пројекти у области такмичарског спорта
 • Програми и пројекти за спорт у насељеним местима са територије града Панчева
 • Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево
 • Програми и пројекти који су од посебног значаја за град Панчево

Средства за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2017. годину биће планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину.

 

У оквиру програма и пројеката финансијски ће бити превасходно подржани трошкови за:

 • Котизацију за такмичења
 • Превоз на такмичења
 • Припреме такмичара
 • Трошкови судија и делагата
 • Реквизите и опрему
 • Закуп термина у спортским објектима
 • Спортске стручњаке, стручњаке у спорту, тренере, спортисте и административне раднике
 • Друге материјалне трошкове у складу са законом, другим прописима и општим и другим актима органа града Панчева

 

 1. Општи услови конкурса

Право на суфинансирање спортских програма и пројеката има организација која испуњава следеће услове:

 • Да има својство правног лица са седиштем на територији града Панчева
 • Да постоји и ради најмање годину дана (овај услов се не примењује на програме и пројекте гранских спортских савеза и стручних спортских удружења) (члан 17. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева )
 • Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, да није у последње две године правоснажном одлуком кажњавана за прекршај или привредни поступак у вези са њеном делатношћу (члан 18. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева )
 • Да је испуниле своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево, закључно са 11.2016. године као и да их редовно испуњава у 2017. години.
 • Да подстиче и ствара услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 • Да у већој мери унапређује квалитет спорта у  сегменту за који конкурише
 • Да је испунили своје уговорене обавезе према граду Панчеву (поднела наративне и финансијске извештаје о утрошку добијених буџетских средстава)

 

 1. Посебни услови конкурса:
 • Спортске и друге организације су у обавезни да имају уредну и доступну документацију, као и евиденцију о свом чланству
 • Спортске организације које конкуришу за сегмент такмичарског спорта остварују предност уколико имају све селекције, а морају бити чланице Спортског савеза Панчево
 • Спортске и друге организације морају имати обезбеђено минимум 10% сопствених или спонзорских/донаторских средстава у односу на добијена средстава из буџета града Панчева у току 2016. године
 • Спортске организације које су иступиле из система такмичења у 2016. години, неће се суфинансирати из буџета града за 2017. годину.

Начин располагања средствима из буџета града и друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује Градоначелник града Панчева и корисник средстава, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева и другим прописима.

 

 1. Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програма и пројеката из области спорта у граду Панчеву за 2017. годину је до 06. јануара 2017. године). Јавни конкурс ће се објавити у недељном листу „Панчевац“ и на званичној интернет презентацији града Панчева, ( www.pancevo.rs) и  www.sportpancevo.rs.

Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 часова), са назнаком: “Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката из области спорта“ са називом области: предшколски и школски спорт, спортска рекреација, такмичарски спорт, спорт у насељеним местима са територије града Панчева, спорт особа са инвалидитетом,  организација спортских манифестација од  интереса за град Панчево и Програме/пројекте од посебног значаја за град Панчево. Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС«

Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

 

 1. Додатне информације

Све додатне информације у вези са конкурсом могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 часова у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2-4, II спрат, или на телефон Биљане Миоч број 064/866-22-90 и Крсмановић Бранка 064/866-24-25.