Predlog Komisije za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike u vezi sa završenim Konkursom za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2016. godini,

Na Konkursu za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2016. godini, koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva Zaključkom broj: II-06-020-2/2016-186 od 21.03.2016. godine, u predviđenom roku, podneto je ukupno 18 predloga projekata ustanova i organizacia civilnog društva, 13 predloga programa udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima i jedan predlog programa monitoringa i evaluacije lokalnih usluga socijalne zaštite.
Komisija za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike, na sastanku održanom 19.04.2016. godine, nakon deteljne analize i vrednovanja svih podnetih predloga projekata i predloga programa, a za potrebe odlučivanja Gradonačelnika grada Pančeva sačinila je predlog za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti socijalne politikeu 2016. godini:

A. PREDLOG ZA FINANSIRANJE-SUFINANSIRANJE PROJEKATA:

1.Udruženje «Za porodicu», Pančevo, projekat „Prevencija agresivnog ponašanja mladih“, iznos za finansiranje: 224.800,00 dinara. Mišljenje Komisije: predlaže se za finansiranje kao visoko vrednovan i kvalitetan projekat sa dobro procenjenom potrebom, dobro odabranom temom i ciljnom grupom, nedostaje kao usluga u sistemu socijalne zaštite u Gradu. Podnosilac projekta saglasan sa predlogom za umanjenje budžeta projekta.

2.Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije-Pančevo, projekat:„Vredne ruke“, iznos za sufinansiranje: 110.610,00 dinara. Mišljenje Komisije: predlaže se za finansiranje kao visoko vrednovan i kvalitetan projekat sa dobro procenjenom potrebom ciljne grupe, i dobro odabranom temom. Predstavlja vid radno okupacione terapije za ovladavanje novim veštinama slabovidih i slepih lica.

3. Centar za socijalni rad «Solidarnost» Pančevo, projekat: „Zajedno možemo i bolje i više”, iznos za finansiranje 216.100,00 dinara. Mišljenje Komisije: predlaže se za finansiranje kao visoko vrednovan i kvalitetan projekat sa dobro procenjenom potrebom, dobro odabranom temom i ciljnom grupom sa projektnim aktivnostima iz projekta pod red.br. 1. čini zaokruženu celinu u prevenciji negativne društvene pojave.

4. Udruženje “Nova +” Pančevo, projekat “Razvoj i unapređenje usluga parnjačog savetovanja i pomoći u kući za ljude koji žive sa HIV-om i osoba ugroženih HIV/AIDS -om”, iznos za sufinansiranje 185.900,00 dinara. Mišljenje Komisije: Visoko vrednovan i kvalitetan projekat sa dobro prepoznatom potrebom jedne od najmarginalnijih društvenih grupa, sa dobro odabranom temom i ciljnom grupom. Nedostajuća usluga u sistemu socijalne zaštite. Podnosilac projekta saglasan sa predlogom za umanjenje budžeta projekta.

5.Udruženje “Na pola puta” Pančevo, projekat: „Pomoć u kući za decu, mlade, odrasle i stare i sa intelektualnim teškoćama “ iznos za sufinansiranje 402.986,00 dinara. Mišljenje Komisije: Nastavak kvalitetnog prošlogodišnjeg projekta sa dobro prepoznatom potrebom, dobro odabranom ciljnom grupom i dobro planiranim aktivnostima. Organizacija licencirana za pružanje ove usluge. Inovativna usluga socijalne zaštite u Gradu. Podnosilac projekta saglasan sa korekcijom budžeta inovativna usluga.

6. Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja «SPOMENAK»Pančevo, projekat:„Ojačaj sebe, predupredi grešku IV“, iznos za sufinansiranje: 220.340,00 dinara. Mišljenje Komisije: Nastavak projekta iz prethodnih godina sa dobro odabranom temom, dobro planiranim aktivnostima i neophodan kao nadogradnja do sada odrađenih kvalitetnih aktivnosti i postignutih rezultata. Podnosilac projekta saglasan sa korekcijom budžeta projekta.

7. Crveni krst Srbije-Crveni krst Vojvodine -Crveni krst Pančevo, projekat: „Solidarnost među generacijama”, iznos 273.000,00 dinara. Mišljenje Komisije: Kvalitetan projekat sa dobro odabranom temom, dobro planiranim aktivnostima i partnerskom podrškom Gerontološkog centra Pančevo. Aktivnosti usmerene na osnivanje volonterskog centra sa ograncima u naseljenim mestima grada Pančeva. Podnosilac projekta saglasan sa korekcijom budžeta projekta.

8. Inicijativa za inkluziju «VelikiMali» Pančevo, projekat: „Razvoj usluge lični pratilac“, iznos za sufinansiranje 6.495.860,00 dinara. Mišljenje Komisije: Visoko vrednovan i kvalitetan projekat profesionalno urađen, sa dobro procenjenom potrebom Grada da razvija uslugu ličnog pratioca, kao nedostajuću i potrebnu uslugu socijalne zaštite sa dobro odabranom ciljnom grupom i dobro planirani aktivnostima.

9. Udruženje hranitelja „Duga“ Pančevo, projekat: „Mapa sa blagom“, iznos za finansiranje 240.505,00 dinara. Mišljenje Komisije: Kvalitetan projekat sa dobro odabranom temom, integrativnim pristupom u radu sa dobro odabranom ciljnom grupom. Podnosilac projekta saglasan sa umnjenjem budžeta projekta.

10. Udruženje obolelih od multiple skleroze „Južni Banat” Pančevo, projekat “Emocije na platnu”, iznos za sufinansiranje 235.000,00 dinara. Mišljenje Komisije: Kvalitetan projekat sa dobro odabranom temom koja se odnosi na razvijanje alternativnih oblika usluga i servisa (radno okupaciona terapija i psihološke radionive) namenjenih obolelim članovima Udruženja.

11. ŠOSO “Mara Mandić” Pančevo, Dnevni boravak “Neven”, projekat:„Bezbedno do škole” iznos za finansiranje 299.200,00 dinara. Mišljenje Komisije: Projekat predložen za finansiranje u traženom iznosu sa dobro odabranom temom, dobro planiranim aktivnostima i neophodan za realizaciju aktivnosti u dnevnom boravku “Neven“.

12. Udruženje građana za brigu o deci i mladima „Prepoznaj U Sebi“ Pančevo, projekat: „Moj izbor“, iznos za finansiranje 332.010,00 dinara. Mišljenje Komisije: Izuzetno kvalitetan projekat sa dobro procenjenom potrebom ciljne grupe, kavalitetnim i dobro planiranim aktivnostima usluge koja do sada nije razvijana u gradu.
Pružalac saglasan sa korekcijom budžeta.

Ukupno za finansiranje/sufinansiranje 12 projekata ( 3 projekta ustanova i 9 projekata organizacija civilnog društva) sa ukupnim iznosom od 9.474.676,00 dinara, odnosno 735.640,00 dinara za projekte ustanova i 8.499.83600 dinara za projekte organizacija civilnog društva.
B. PREDLOG ZA ODBIJANJE FINANSIRANJA-SUFINANSIRANJA PROJEKATA:

1.Dom za lica ometena u mentalnom razvoju «Srce u jabuci» Jabuka, projekat: “Opremanjem do samostalnosti”, tražena sredstva 300.000,00 dinara. Obrazloženje Komisije: Projekat ne ispunjava uslove navedene u Konkursu, tema projekta ne obrađuje ni jednu navedenu komponentu iz Konkursa, ne predviđa ni jednu uslugu socijalne zaštite, već predviđa nabavku opreme za uslugu koju razvija Dom u postupku transforacije usluga.

2. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva MNRO, projekat: “ I mi to možemo”, tražena sredstva 477.500,00 dinara. Obrazloženje Komisije: Projekat neprecizno i nejasno napisan sa nesistematizovanim projektnim aktivnostima koje bi trebalo da se realizuju u službenim prostorijama Udruženja bez adekvatne opreme za datu uslugu. Za realizaciju projekta i sprovođenje i praćenje svih aktivnosti zadužena je samo jedna osoba. Nema angažovanih stručnih i kompetentnih lica.

3. Udruženje „Korak ispred“ Pančevo, projekat: „ Predah“, tražena sredstva 300.580,00 dinara. Obrazloženje Komisije: Projektne aktivnosti Udruženja realizuju se u prostoru Dnevnog boravka „Neven“koji se kao lokalna usluga finansira iz budžeta grada Pančeva.

4. Dom za lica sa oštećenim vidom „Zbrinjavanje, Pančevo, projekat Usluga dnevnog boravka za osobe sa oštećenim vidom u gradu Pančevu, tražena sredstva 300.000,00 dinara Obrazloženje Komisije:Projekat ne ispunjava uslove prema Kriterijumima Konkursa. Budžet projekta neprecizno urađen: iznosi su neodgovarajući kao i subtotal; u projektnom timu su duplirane uloge vezane za realizaciju budžeta a izostavljeni su stručni poslovi na realizaciji projekta.

5. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Južnog Banata Pančevo, projekat „Od tabua do rešenja“, tražena sredstva 144.350,00 dinara. Obrazloženje Komisije: Projekat ne ispunjava uslove navedene u Konkursu, tema projekta ne obrađuje ni jednu navedenu komponentu iz Konkursa, ne odnosi se na oblast socijalne već zdravstvene zaštite

6. Gerontološki centar Pančevo, projekat: „Obrok za sve“, tražena sredstva 290.760,00 dinara. Obrazloženje Komisije: Projekat ne ispunjava uslove navedene u Konkursu, tema projekta ne obrađuje ni jednu stratešku ni programsku meru i aktivnost, ne predviđa ni jednu uslugu socijalne zaštite, već predviđa nabavku opreme za uslugu koja se redovno finansira iz budžeta Grada te se i navedena oprema može nabaviti i u redovnoj proceduri.

V. PREDLOG ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM I TEŠKIM HRONIČNIM OBOLJENJIMA:

1.Udruženje građana Društvo za borbu protiv raka “Pančevo”, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od 165.000,00 dinara.

2. Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije-Pančevo“, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od: 1.250.000,00 dinara.

3. Udruženje “Nova +” Pančevo, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od: 150.000,00 dinara.
4-„Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih“ Pančevo, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od: 1.250.000,00 dinara.

5. Udruženje ratnih vojnih invalida Grada Pančeva, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od 100.000,00 dinara.

6. Društvo za cerebralnu paralizu i srodna oštećenja Pančevo, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od 150.000,00 dinara.

7. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od: 240.000,00 dinara.

8. Udruženje “Na pola puta” Pančevo, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od 123.483,00 dinara.

9. Udruženje obolelih od multiple skleroze „Južni Banat“ Pančevo, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od: 161.672,00 dinara.

10. Udruženje distrofičara Južnobanatskog okruga, Pančevo, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od: 240.000,00 dinara.

11. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Pančevo, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od 250.000,00 dinara.

12. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Južnog Banata Pančevo, sufinansiranje programskih troškova sa iznosom od 176.500,00 dinara.

Ukupno za sufinansiranje 12 programa udruženja. Tražena sredstva iz budžeta Grada za sufinansiranje programskih troškova udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima u 2016. godini iznose 4.256.655,00 dinara

G. PREDLOG ZA ODBIJANJE SUFINANSIRANJA PROGRAMA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM I TEŠKIM HRONIČNIM OBOLJENJIMA:

1. Društvo za cerebralnu paralizu i srodna oštećenja Omoljica, tražena sredstva u iznosu od 208.000, dinara. Obrazloženje Komisije:Ne ispunjava uslove iz Konkursa, nedostaje dokumentacija o predaji završnog računa za 2015.godinu.

D. PREDLOG ZA FINANSIRANJE PROGRAMA MONITORINGA I EVALUACIJE LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
1. Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Novi Sad, program: Unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite i kvaliteta stručnog rada pružaoca usluga na lokalnom nivou u gradu Pančevu, traženi iznos 599.378,00 dinara. Mišljenje Komisije: uspešno realizovan Program monitoringa i evaluacije lokalnih usluga socijalne zaštite u gradu Pančevu u 2016.godini.Ovo je nastavak programskih aktivnosti monitoringa i evaluacije u pružanju stručne podrške na jačanju kapaciteta stručnih lica pružaoca usluga i podizanju standarda i
kvaliteta za tri usluge koje se realizuju u ustanovama socijalne zaštite.

Podnosioci predloga projekta/programa imaju pravo uvida u podnete obrasce i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva (do 0 5.05.2016. godine).
Prigovor se predaje Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
“ Prigovor na listu vrednovanja pristiglih projekata i programa-” Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređivanja socijalne politike u gradu Pančevu u 2016. godini”
Grad Pančevo
Trg kralja Petra I 2-4
26101 Pančevo
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
soba 203

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru projekata i programa koji će se putem ovog konkursa finansirati-sufinansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.