Предлог Комисије за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике у вези са завршеним Конкурсом за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години,

На Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години, који је расписао Градоначелник града Панчева Закључком број: II-06-020-2/2016-186 од 21.03.2016. године, у предвиђеном року, поднето је укупно 18 предлога пројеката установа и организациа цивилног друштва, 13 предлога програма удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима и један предлог програма мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите.
Комисија за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике, на састанку одржаном 19.04.2016. године, након детељне анализе и вредновања свих поднетих предлога пројеката и предлога програма, а за потребе одлучивања Градоначелника града Панчева сачинила је предлог за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политикеу 2016. години:

А. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ-СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА:

1.Удружење «За породицу», Панчево, пројекат „Превенција агресивног понашања младих“, износ за финансирање: 224.800,00 динара. Мишљење Комисије: предлаже се за финансирање као високо вреднован и квалитетан пројекат са добро процењеном потребом, добро одабраном темом и циљном групом, недостаје као услуга у систему социјалне заштите у Граду. Подносилац пројекта сагласан са предлогом за умањење буџета пројекта.

2.Међуопштинска организација савеза слепих Србије-Панчево, пројекат:„Вредне руке“, износ за суфинансирање: 110.610,00 динара. Мишљење Комисије: предлаже се за финансирање као високо вреднован и квалитетан пројекат са добро процењеном потребом циљне групе, и добро одабраном темом. Представља вид радно окупационе терапије за овладавање новим вештинама слабовидих и слепих лица.

3. Центар за социјални рад «Солидарност» Панчево, пројекат: „Заједно можемо и боље и више”, износ за финансирање 216.100,00 динара. Мишљење Комисије: предлаже се за финансирање као високо вреднован и квалитетан пројекат са добро процењеном потребом, добро одабраном темом и циљном групом са пројектним активностима из пројекта под ред.бр. 1. чини заокружену целину у превенцији негативне друштвене појаве.

4. Удружење “Нова +” Панчево, пројекат “Развој и унапређење услуга парњачог саветовања и помоћи у кући за људе који живе са ХИВ-ом и особа угрожених ХИВ/АИДС -ом”, износ за суфинансирање 185.900,00 динара. Мишљење Комисије: Високо вреднован и квалитетан пројекат са добро препознатом потребом једне од најмаргиналнијих друштвених група, са добро одабраном темом и циљном групом. Недостајућа услуга у систему социјалне заштите. Подносилац пројекта сагласан са предлогом за умањење буџета пројекта.

5.Удружење “На пола пута” Панчево, пројекат: „Помоћ у кући за децу, младе, одрасле и старе и са интелектуалним тешкоћама “ износ за суфинансирање 402.986,00 динара. Мишљење Комисије: Наставак квалитетног прошлогодишњег пројекта са добро препознатом потребом, добро одабраном циљном групом и добро планираним активностима. Организација лиценцирана за пружање ове услуге. Иновативна услуга социјалне заштите у Граду. Подносилац пројекта сагласан са корекцијом буџета иновативна услуга.

6. Дом за децу и омладину без родитељског старања «СПОМЕНАК»Панчево, пројекат:„Ојачај себе, предупреди грешку IV“, износ за суфинансирање: 220.340,00 динара. Мишљење Комисије: Наставак пројекта из претходних година са добро одабраном темом, добро планираним активностима и неопходан као надоградња до сада одрађених квалитетних активности и постигнутих резултата. Подносилац пројекта сагласан са корекцијом буџета пројекта.

7. Црвени крст Србије-Црвени крст Војводине -Црвени крст Панчево, пројекат: „Солидарност међу генерацијама”, износ 273.000,00 динара. Мишљење Комисије: Квалитетан пројекат са добро одабраном темом, добро планираним активностима и партнерском подршком Геронтолошког центра Панчево. Активности усмерене на оснивање волонтерског центра са огранцима у насељеним местима града Панчева. Подносилац пројекта сагласан са корекцијом буџета пројекта.

8. Иницијатива за инклузију «ВеликиМали» Панчево, пројекат: „Развој услуге лични пратилац“, износ за суфинансирање 6.495.860,00 динара. Мишљење Комисије: Високо вреднован и квалитетан пројекат професионално урађен, са добро процењеном потребом Града да развија услугу личног пратиоца, као недостајућу и потребну услугу социјалне заштите са добро одабраном циљном групом и добро планирани активностима.

9. Удружење хранитеља „Дуга“ Панчево, пројекат: „Мапа са благом“, износ за финансирање 240.505,00 динара. Мишљење Комисије: Квалитетан пројекат са добро одабраном темом, интегративним приступом у раду са добро одабраном циљном групом. Подносилац пројекта сагласан са умњењем буџета пројекта.

10. Удружење оболелих од мултипле склерозе „Јужни Банат” Панчево, пројекат “Емоције на платну”, износ за суфинансирање 235.000,00 динара. Мишљење Комисије: Квалитетан пројекат са добро одабраном темом која се односи на развијање алтернативних облика услуга и сервиса (радно окупациона терапија и психолошке радиониве) намењених оболелим члановима Удружења.

11. ШОСО “Мара Мандић” Панчево, Дневни боравак “Невен”, пројекат:„Безбедно до школе” износ за финансирање 299.200,00 динара. Мишљење Комисије: Пројекат предложен за финансирање у траженом износу са добро одабраном темом, добро планираним активностима и неопходан за реализацију активности у дневном боравку “Невен“.

12. Удружење грађана за бригу о деци и младима „Препознај У Себи“ Панчево, пројекат: „Мој избор“, износ за финансирање 332.010,00 динара. Мишљење Комисије: Изузетно квалитетан пројекат са добро процењеном потребом циљне групе, кавалитетним и добро планираним активностима услуге која до сада није развијана у граду.
Пружалац сагласан са корекцијом буџета.

Укупно за финансирање/суфинансирање 12 пројеката ( 3 пројекта установа и 9 пројеката организација цивилног друштва) са укупним износом од 9.474.676,00 динара, односно 735.640,00 динара за пројекте установа и 8.499.83600 динара за пројекте организација цивилног друштва.
Б. ПРЕДЛОГ ЗА ОДБИЈАЊЕ ФИНАНСИРАЊА-СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА:

1.Дом за лица ометена у менталном развоју «Срце у јабуци» Јабука, пројекат: “Опремањем до самосталности”, тражена средства 300.000,00 динара. Образложење Комисије: Пројекат не испуњава услове наведене у Конкурсу, тема пројекта не обрађује ни једну наведену компоненту из Конкурса, не предвиђа ни једну услугу социјалне заштите, већ предвиђа набавку опреме за услугу коју развија Дом у поступку трансфорације услуга.

2. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Панчева МНРО, пројекат: “ И ми то можемо”, тражена средства 477.500,00 динара. Образложење Комисије: Пројекат непрецизно и нејасно написан са несистематизованим пројектним активностима које би требало да се реализују у службеним просторијама Удружења без адекватне опреме за дату услугу. За реализацију пројекта и спровођење и праћење свих активности задужена је само једна особа. Нема ангажованих стручних и компетентних лица.

3. Удружење „Корак испред“ Панчево, пројекат: „ Предах“, тражена средства 300.580,00 динара. Образложење Комисије: Пројектне активности Удружења реализују се у простору Дневног боравка „Невен“који се као локална услуга финансира из буџета града Панчева.

4. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање, Панчево, пројекат Услуга дневног боравка за особе са оштећеним видом у граду Панчеву, тражена средства 300.000,00 динара Образложење Комисије:Пројекат не испуњава услове према Критеријумима Конкурса. Буџет пројекта непрецизно урађен: износи су неодговарајући као и субтотал; у пројектном тиму су дуплиране улоге везане за реализацију буџета а изостављени су стручни послови на реализацији пројекта.

5. Удружење параплегичара и квадриплегичара Јужног Баната Панчево, пројекат „Од табуа до решења“, тражена средства 144.350,00 динара. Образложење Комисије: Пројекат не испуњава услове наведене у Конкурсу, тема пројекта не обрађује ни једну наведену компоненту из Конкурса, не односи се на област социјалне већ здравствене заштите

6. Геронтолошки центар Панчево, пројекат: „Оброк за све“, тражена средства 290.760,00 динара. Образложење Комисије: Пројекат не испуњава услове наведене у Конкурсу, тема пројекта не обрађује ни једну стратешку ни програмску меру и активност, не предвиђа ни једну услугу социјалне заштите, већ предвиђа набавку опреме за услугу која се редовно финансира из буџета Града те се и наведена опрема може набавити и у редовној процедури.

В. ПРЕДЛОГ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ТЕШКИМ ХРОНИЧНИМ ОБОЉЕЊИМА:

1.Удружење грађана Друштво за борбу против рака “Панчево”, суфинансирање програмских трошкова са износом од 165.000,00 динара.

2. Међуопштинска организација савеза слепих Србије-Панчево“, суфинансирање програмских трошкова са износом од: 1.250.000,00 динара.

3. Удружење “Нова +” Панчево, суфинансирање програмских трошкова са износом од: 150.000,00 динара.
4-„Међуопштинска организација глувих и наглувих“ Панчево, суфинансирање програмских трошкова са износом од: 1.250.000,00 динара.

5. Удружење ратних војних инвалида Града Панчева, суфинансирање програмских трошкова са износом од 100.000,00 динара.

6. Друштво за церебралну парализу и сродна оштећења Панчево, суфинансирање програмских трошкова са износом од 150.000,00 динара.

7. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Панчева, суфинансирање програмских трошкова са износом од: 240.000,00 динара.

8. Удружење “На пола пута” Панчево, суфинансирање програмских трошкова са износом од 123.483,00 динара.

9. Удружење оболелих од мултипле склерозе „Јужни Банат“ Панчево, суфинансирање програмских трошкова са износом од: 161.672,00 динара.

10. Удружење дистрофичара Јужнобанатског округа, Панчево, суфинансирање програмских трошкова са износом од: 240.000,00 динара.

11. Друштво за борбу против шећерне болести, Панчево, суфинансирање програмских трошкова са износом од 250.000,00 динара.

12. Удружење параплегичара и квадриплегичара Јужног Баната Панчево, суфинансирање програмских трошкова са износом од 176.500,00 динара.

Укупно за суфинансирање 12 програма удружења. Тражена средства из буџета Града за суфинансирање програмских трошкова удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима у 2016. години износе 4.256.655,00 динара

Г. ПРЕДЛОГ ЗА ОДБИЈАЊЕ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ТЕШКИМ ХРОНИЧНИМ ОБОЉЕЊИМА:

1. Друштво за церебралну парализу и сродна оштећења Омољица, тражена средства у износу од 208.000, динара. Образложење Комисије:Не испуњава услове из Конкурса, недостаје документација о предаји завршног рачуна за 2015.годину.

Д. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад, програм: Унапређење квалитета услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду Панчеву, тражени износ 599.378,00 динара. Мишљење Комисије: успешно реализован Програм мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите у граду Панчеву у 2016.години.Ово је наставак програмских активности мониторинга и евалуације у пружању стручне подршке на јачању капацитета стручних лица пружаоца услуга и подизању стандарда и
квалитета за три услуге које се реализују у установама социјалне заштите.

Подносиоци предлога пројекта/програма имају право увида у поднете обрасце и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева (до 0 5.05.2016. године).
Приговор се предаје Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:
“ Приговор на листу вредновања пристиглих пројеката и програма-” Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређивања социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години”
Град Панчево
Tрг краља Петра I 2-4
26101 Панчево
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
соба 203

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору пројеката и програма који ће се путем овог конкурса финансирати-суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.