Urbanistički projekat se izrađuje kao urbanističko-arhitektonska razrada lokacije kat.par.top.br. 4733/1 K.O. Pančevo za PROŠIRENJE POSTOJEĆEG POSLOVNOG KOMPLEKSA sagrađenog na kat.par. top.br. 4733/1 K.O. Pančevo, ul. Miloša Obrenovića br.12, Pančevo izgradnjom OBJEKTA SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE sa pratećim sadržajem, koji je definisan kao objekat nadstrešnice za usisavanje vozila i montažno-demontažnog kontejnera u funkciji magacina, u skladu sa uslovima za izgradnju i urbanističkim pokazateljima datim Planom generalne regulacije Celine 1 širi centar (krug obilaznice).

Urbanistički projekat