Урбанистички пројекат се израђује као урбанистичко-архитектонска разрада локације кат.пар.топ.бр. 4733/1 К.О. Панчево за ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА саграђеног на кат.пар. топ.бр. 4733/1 К.О. Панчево, ул. Милоша Обреновића бр.12, Панчево изградњом ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ са пратећим садржајем, који је дефинисан као објекат надстрешнице за усисавање возила и монтажно-демонтажног контејнера у функцији магацина, у складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим Планом генералне регулације Целине 1 шири центар (круг обилазнице).

Урбанистички пројекат