Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План). Скраћени јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 04.03.2022.године. Наведени плански документ, биће изложен на скраћени јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у
канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Нацрт Измене и допуне Блок 014

Графички прилози DWG
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Постојећа намена површина
03 Планирана претежна намена
04 Планирана инфраструктура
05 План поделе грађ. земљишта на јавно и остало
06 Профили
07 Профили
08 Водови