У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОРИДОРА АУТОПУТА БЕОГРАД-ЗРЕЊАНИН-НОВИ САД

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 20. августа до 04. септембра 2020. године, на званичним интернет страницама министарстванадлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина Градова Београда, Панчева, Зрењанина и Новог Сада, као и у зградама скупштина општина Опово, Ковачица, и Жабаљ.

Документацију можете преузети у прилозима: