На основу Одлуке Скупштине гарда Панчево о изради Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 7 Лука Дунав Green Field 2 Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр.05/23) – у даљем тексту измене и допуне Плана, потребно је израдити елаборат за рани јавни увид.

Целина 7