Излаже се на поновљени јавни увид Нацрт Плана Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева ( у даљем тексту План) и Измене и допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину (у даљем тексту Стратешка). Поновљени јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17.01.2020. године.

Текстуална документација
Оглас за Јавни увид
Текст нацрта ГУП-а

Графичка документација
Извод из плана вишег реда
Границе плана са постојећом наменом
Границе плана са планираном наменом
Планирани саобраћај
Планирана хидротехника
Планирана електроенергетика и телекомуникације
Планирана термоенергетика
Заштита простора природних добара
Заштита простора културних добара
Ограничења урбаног развоја
Границе за планску разраду

Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна ГУП Панчева на животну средину