Нацрт Плана детаљне регулације подручја храстове шуме- површине специјалне намене у К.О. Долово

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације подручја храстове шуме- површине специјалне намене у К.О. Долово ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 28.12.2018. до 28.01.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304. Текстуална документација: – Оглас за јавни увид – Текст нацрта плана Графичка документација: 1 Диспозиција простора у односу на насеље 2 Извод из плана вишег реда 3 Граница обухвата плана 4 Граница плана са детаљном наменом 5 Регулационо нивелациони план 6 Постојећа и планирана инфраструктура 7 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало 8 Профили