Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, деоница Панчево-Вршац-гранични прелаз са Румунијом (Ватин).

Оглас рани јавни увид

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs