Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево И Панчево на територији града Панчева (у даљем тексту План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново
Село, Качарево И Панчево на територији града Панчева на животну средину (у даљем тексту Стратешка). Јавни увид Плана и Стратешке , одржаће се у трајању од 3 0 дана и то почев од 31.03.2023.године.

Оглас
Насрт ПДР Ветропарк 1
Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР