Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову (у даљем тексту План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову н а животну средину (у даљем тексту Стратешка). Јавни увид Плана и Стратешке , одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 04.08. 2023.године.

Оглас
Документација
Текст
Графика:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа подела
04 Планирана намена
05 Регулација
06 Инфраструктура
07 План поделе
08 Попоречни профили
Подгоге 01
Подлоге 02