Излаже се на поновљени јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План).
Поновљени јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 31.07.2020.године. Наведени плански документ, биће изложен на поновљени јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Текстуална документација:
Оглас за јавни увид
Одлука “Сл.лист града Панчева“ бр. 31/18
Одлука “Сл.лист града Панчева“ бр. 34/18
Доспели услови
Текст Нацрта ПДР

Графичка документација:
01 Диспозиција простора
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена
04 Планирана намена
05 Регулационо-нивелациони план
06 План намене културних добара
07 Инфраструктура
08 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
09 План препарцелације