Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva prihvatio je nacrt Akcionog plana grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije (2017-2018) koji je izradila Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama i ovim povodom otvara javnu raspravu.

Javna rasprava o nacrtu Akcionog plana grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije (2017-2018) sprovodi se u periodu od 15. do 21. oktobra 2017. godine.

U Republici Srbiji više zakona u svojim odredbama sadrže izričitu zabranu diskriminacije naročito po osnovu seksualne orijentacije. Pored toga strateški dokumenti Republike Srbije naglasili su značaj društvenog i pravnog problema kada je u pitanju diskriminacja i ponudili određene regulatorne mere koje bi trebalo implemenirati i sprovoditi i u jedinicama lokalne samouprave radi poboljšanja položaja diskriminisanih grupa sa akcentom na LGBT osobe.
Svrha izrade ovog dokumenta je unapređivanje lokalnih strateških dokumenata, jačanje organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija angažovanih u oblasti zaštite i promocije prava marginalizovanih društvenih grupa kao i jačanje kapaciteta intersektorskih mreža u lokalnim zajednicama za prepoznavanje i adekvatno reagovanje na diskriminaciju, sa akcentom na LGBT populaciju.

Kao opšti cilj stavlja se promena javnih politika u određenim oblastima koje mogu da budu izvor diskriminacije građanki i građana sa akcentom na latentnu diskriminaciju LGBT osoba.
Svi zainteresovani mogu pogledati nacrt Akcionog plana grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije (2017-2018) na internet stranici grada Pančeva i na sajtu Saveta za rodnu ravnopravnost savetzarodnuravnopravnost.rs a stručno – tehnički komentari i sugestije mogu se dostaviti na i-mejl: rodnaravnopravnost@skupstina.pancevo.rs do 21.oktobra 2017. godine. Prilikom dostavljanja komentara molimo da se navede tačno strana, mera i aktivnost za koju se predlaže izmena i/ili dopuna sa predlogom novog teksta i obrazloženje.

Nacrte dokumenta preuzmite na linku:

nacrt-ap-grada-panceva-za-prevenciju-i-zastitu-od-diskriminacije