У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на катастарској парцели топ.бр.5931/1, 5931/3, 5942/2, 8073/2 и 8073/3 КО Панчево, за потребе изградње објекта за вршење техничког прегледа возила, мопеда и мотоцикала, самоуслужне аутоперионице и угоститељског објекта, у Панчеву, Доситеја Обрадовића бб, израђен од стране „Master Project 2015“, Панчево, за инвеститорa „Еко Мабер Инжењеринг“ ДОО, Панчево, Спољностарчевачка 153.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 22.05.2020.године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.

Документ се налази у прилогу:

Урбанистички пројекат на катастарској парцели топ.бр.5931/1, 5931/3, 5942/2, 8073/2 и 8073/3 КО Панчево