У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.парцелe топ.бр.2715/2 КО Панчево, за потребе изградње вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности По+П+3+М, у Панчеву, ул. Сердар Јанка Вукотића бб, израђен од стране бироа „Мастер Пројект 2015“, Панчево, за инвеститорa „Пакоинвест“ ДОО, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 23.06.2023.године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.