Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за
урбанизам, г рађевинске, стамбено комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353 304, канцеларија 609, у времену од 10 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 1. 09.202 3 .године.

Урбанистички пројекат