Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-787, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 18.11.2022.

Оглас
Документација
– ИДР
Ситуација 1
Ситуација 2
Ситуација Главна свеска
– Цртежи по целинама
Филтер станица
Хидрантска мрежа
Резервоари и пумпна станица 1
Резервоари и пумпна станица 2
Резервоари и пумпна станица 3
ИДР текст
– УП цртежи
Цртежи 1
Цртежи 2
Цртежи 3
Цртежи 4
Цртежи 5
Цртежи 6
Цртежи 7
Цртежи 8
Цртежи 9
УП текст