Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 24.02.2023.године.

Оглас
Идејно решење
Услови
Текст УП
Графика (.PDF)

Графички прилози (.DWG)
01. Диспозиција простора у односу на насеље
02. Обухват УП
03. План намене површина – Ситуационо решење
04. План регулације и саобраћаја – Ситуационо решење
05. План комуналне инфраструктуре – Ситуационо решење
06. Ситуационо решење кровних равни