ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски износи, 95/15-усклађени динарски износи и 83/16 ) чланом 6. дефинисани су изворни јавни приходи који припадају јединици локалне самоуправе остварени на њеној територији.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду од 10. до 17. децембра 2016. године.
Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 , непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs .

Документа:

Јавни позив за Јавну расправу

Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама