На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив Наручиоца: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА:Услуге

Опис предмета набавке: Набавка услуге израде техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогоњ

Назив и ознака из Општег речника набавке: Израда пројеката и нацрта, процена трошкова – 7124200

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки – portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца – www.pancevo.rs

адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија Републике Србије, Београд, Саве Машковића бр.3-5, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Београд, Руже Јовановић 27а, и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Нови Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу – Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА за јавну набавку – Набавка услуге израде техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогоњ, бр. XI -13-404-183/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији, уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.
Рок за подношење понуда је 18.12.2014. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Отварање понуда обавиће се дана 18.12.2014. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ :
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Ивана Цветковић, члан Комисије за јавну набавку,
дипл.правник, имејл адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

КОМИСИЈА

Зоран Грба, дипл.инжењер пољопривреде, стручно лице, члан

Владимир Сантрач, дипл.инжењер пољопривреде,
лице задужено за реализацију уговора, члан

Ивана Цветковић, дипл.правник, члан

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација