Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)poziv-50