Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)

Позив за подношење понуда 53-2017

Образац понуде 53-2017

Техничка спецификација 53-2017