пројекат ‘Припрема Скупштине Панчева за јавна слушања’ – санација плоча, замена клиритне расвете

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Поступак јавне набавке мале вредности

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

Опис предмета набавке
Капитално одржавање скупштинске сале пројекат ‘Припрема Скупштине Панчева за јавна слушања’ – санација плоча, замена клиритне расвете

Назив и ознака из општег речника набавке
Завршни грађевински радови – 45400000
Природа радова: Капитално одржавање скупштинске сале пројекат „Припрема Скупштине Панчева за јавна слушања“ – санација плоча, замена крилитне расвете.
Обим радова: Набавка и уградња 375 комада ЛЕД неонки
Место извођења радова: Градска управа града Панчева, Скупштинска сала, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3., Група 43.39
Остали завршни радови

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки – portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца – www.pancevo.rs

АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – Набавка радова –
Капитално одржавање скупштинске сале пројекат „Припрема Скупштине Панчева за јавна слушања“ – санација плоча, замена клиритне расвете, Бр. XI -13-404-180/2014 – НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.11.2014. год. до 10:00 часова.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је 28.11.2014. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 28.11.2014. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке,
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

КОМИСИЈА

Ивана Орлов Гајан, дипл. инжењер организационих наука,
лице задужено за праћење и реализацију уговора, члан

Владимир Крстић, дипл. менаџер, стручно лице, члан

Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, члан

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација