Pravilnikom o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor, utvrđeno je da se prenos sredstava iz budžeta posebnim korisnicima javnih sredstava koji ne pripadaju javnom sektoru, vrši na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor.

U posebne korisnike javnih sredstava, između ostalih spadaju i političke stranke i dr., kojima se prenose namenska sredstva iz budžeta grada Pančeva, za obavljanje političkih aktivnosti u izbornom procesu za izbor kandidata za odbornike Skupštine grada Pančeva, na izborima raspisanim za 24. april 2016. godine .

Politički subjekt mora imati otvoren namenski dinarski račun za finansiranje izborne kampanje kod Uprave za trezor.

Sredstva u budžetu Grada Pančeva, koja su opredeljena za finansiranje izborne kampanje i koja se dodeljuju nakon proglašenja zbirne izborne liste u jednakim iznosima političkim subjektima koji su dostavili Izjavu i izborno jemstvo, iznosi 414.000,00 dinara, što odgovara vrednosti od 20% budžetom predviđenih sredstava za ove namene .

Izjava o korišćenju sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje podnosi se najkasnije do 08.04.2016. godine do 24 časa, Izbornoj komisiji grada Pančeva.

 

 

Ovde možete preuzeti:

Izjava o korišćenju sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.

Pravilnik o izmeni pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor