Правилником о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор, утврђено је да се пренос средстава из буџета посебним корисницима јавних средстава који не припадају јавном сектору, врши на посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор.

У посебне кориснике јавних средстава, између осталих спадају и политичке странке и др., којима се преносе наменска средства из буџета града Панчева, за обављање политичких активности у изборном процесу за избор кандидата за одборнике Скупштине града Панчева, на изборима расписаним за 24. април 2016. године .

Политички субјект мора имати отворен наменски динарски рачун за финансирање изборне кампање код Управе за трезор.

Средства у буџету Града Панчева, која су опредељена за финансирање изборне кампање и која се додељују након проглашења збирне изборне листе у једнаким износима политичким субјектима који су доставили Изјаву и изборно јемство, износи 414.000,00 динара, што одговара вредности од 20% буџетом предвиђених средстава за ове намене .

Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање подноси се најкасније до 08.04.2016. године до 24 часа, Изборној комисији града Панчева.

 

 

Овде можете преузети:

Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

Правилник о измени правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор