Корисници дечјег додатка који треба да обнове захтев потребно је да најраније 30 дана пре истека предходног решења прибаве:

 • фотокопију личне карте пунолетних чланова породице
 • приходе у три месеца која претходе месецу подношења захтева
 • потврду од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево-за незапослене
 • школске потврде за децу, уколико нису достављене
 • последње решење о дечјем додатку
  Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Прибавља орган по захтеву странке, а на основу потписане изјаве:

 • Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици
 • Доказе о пребивалишту за све чланове заједничког домаћинства
 • Доказе о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора о којима се води службена евиденција
 • Потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства
 • Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом. Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде: