Министарство заштите животне средине у сарадњи са ЕИСП2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада у оквиру у 4 региона управљања отпадом у Србији (Панчево, Срем – Мачва, Дубоко и Пирот). Пројекат се финансира из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије (ИПА 2017).

Овај  модел примарне сепарације отпада односи се на заједничко сакупљање рециклабилних фракција одвојено од преосталог тока комуналног отпада. У овом, тзв. „систему одвојеног сакупљања у 2 канте“, у првој канти/контејнеру сакупљаће се заједно сав „суви“, тј. рециклабилни отпад који обухвата различите врсте материјала погодне за рециклирање као што су пластика, папир и картон, метал, гума, итд., док ће се у другој, такозваној „влажној“ канти/контејнеру, сакупљати сав преостали комунални отпад, који се у највећој мери састоји од биоразградивих категорија отпада (остаци хране и кухињски отпад), као и других фракција, као што су текстил, кожа, земља, итд.

У смислу постављања канти и контејнера за примарну сепарацију отпада, приступ „од врата до врата“ уз коришћење канти од 120 l и 240 l је планиран за домаћинства индивидуалног типа, док је модел „локације за доношење“ и употреба контејнера од 1.1 m3 планиран за урбане градске зоне, односно за домаћинства у оквиру колективног становања (блокови стамбених зграда) и комерцијалног сектора. Увођење концепта примарне сепарације отпада, захтева и значајне инвестиције у опрему за транспорт отпада, односно набавку додатних возила за његово сакупљање и транспорт.U skladu sa navedenim,  grad Pančevo – JKP Higijena je kroz projekat  dobila sledeću opremu za “ suvi ” reciklabilni otpad:

  • 5.077 пластичних (HDPE) канти од 240 l са точкићима (плаве боје) за сакупљање рециклабилног тока отпада
  • 93 пластичних (HDPE) контејнера од 1.1 m3 са точкићима (плаве боје) за сакупљање  рециклабилног тока отпада
  • 93 пластичних (HDPE) контејнера од 1.1 m3 са точкићима (жуте боје) за сакупљање стакла
  • 2 троосовинска возила за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 20m3 са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 120l/240l и контејнера од 1,1 m3, у складу са Стандардима EN840-1 и EN 840-3.

У току је регистрација возила, подела опреме грађанима , установама и стамбеним заједницама почеће  након 20. новембра потписивањем појединачних Уговора.