Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti operatera HIP-Azotara d.o.o. Pančevo, za kompleks, Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja HIP-Azotara, Spoljnostarčevačka 80, Pančevo.

Uvid u dostavljeni ažurirani Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br. 2-4, kancelarija 710, svakog radnog dana od 11-13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 03.11.2022. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u Velikoj sali Gradske uprave Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br. 2-4.