На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности оператера ХИП-Азотара д.о.о. Панчево, за комплекс, Предузеће за производњу вештачких ђубрива и азотних једињења ХИП-Азотара, Спољностарчевачка 80, Панчево.

Увид у достављени ажурирани Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, бр. 2-4, канцеларија 710, сваког радног дана од 11-13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 03.11.2022. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у Великој сали Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, бр. 2-4.