На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-404- 102/2019 од 02.07.2019. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 28.08.2019.године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову и језеро у Качареву, бр: 01-384/14-2019 од 02.09.2019. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је следеће:

Купалишта реке Тамиш у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, Дунав – Бела стена лево и десно од шпица, купалиште у Иванову и Банатском Брестовцу и језеро Качарево МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ КУПАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ.

Купалиште у Банатском Брестовцу МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ У СВРХУ КУПАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ. Параметри који су изнад МДК за III класу не представљају ризик по здравље људи који ово купалиште користе за рекреацију и спортске активности у води.

Купалиште у Омољици  НЕ МОЖЕ се користити за купање и рекреацију због неадекватних микробиолошких параметара.

Резултати о квалитету површинских вода града Панчева – V кампања