Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад доставио је примерак Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта “Изградња објекта за привремено складиштење опасног отпада у Блоку Прерада РНП” на кат. парцели бр. 3576/2 к.о. Војловица. Студија је изложена у Градској управи Града Панчева у канцеларији 710 у Секретаријату за заштиту животне средине и сви заинтересовани могу сваког радног дана (до 04.07.2023.) извршити увид у студију у времену од 12 -15 часова.