ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ГРАДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Градската Администрация на Панчево се формира като единен оргн, в рамките на който, като отделни организационна единица функционират:
– кабинета на кмета;
– 8 секретариата (за обща администрация; за въпросите на Скупщината, дейността на кмета и общинския съвет, обществени служби и социални въпроси; за благоустройство и строителство, жилищно-комунални въпроси; за стопанството и икономическото развитие; за данъчната администрация; за земеделието, селските райони и развитието на селските райони и за за инспекция);
– 3 агенции (обществени поръчки, за транспорта и за имуществото);
– Служба за общи въпроси;
– Комунална полиция;
С цел да се подобри работата и да се модернизира Градската администрацията на града, с цел подобряване на качеството на услугите, които се оказват на гражданите на Панчево, през юни 2009 г., е открит Градски център на услуги – една голяма зала с 22 гишета, която се намира в приземната част на Градската администрация. Работното време Градския административен център през работните дни е от 8 до 15 часа, а информация може да бъде получена на телефон 013/311-211 или имейл: usluznicentar@pancevo.rs.
На следващите страници на тази брошура можете да разберете какви са отговорностите, правомощията и задълженията на всеки секретариат, агенции или пък Комунална полиция. Благодарение на това точно и ясно ръководство, ще откриете, че най-лесният и най-бързият начин да се намери информация за това в коя организационна единица на градската администрация, кога и по кой можете да реализирате което и да било от своите права от тяхна юрисдикция.
Това ръководство ще ви помогне, ако искате да се запишете в списъка на избирателите, да отворите трудова книжка, да получите удостоверение за рождение или разрешение за строеж, удостоверение за сключване на брак, как да изкарате изпита за извършване на таксиметрови услуги, да удължите работното време своя ресторан, как да осџествите правото си да отложите плащането на данъчното задължение и така нататък. Тук е изброена само една част от правата, които гражданите на Панчево реализират в градската администрация.
Подробен списък на отговорностите на всички организационни звена, с описани процедури и други важни информации, вижте на страниците, които следват.