Oписание на процедурата в рамките на компетенциите

1. СЕКРЕТАРИАТ ЗА ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
– ЕДИНЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
Единния избирателен списък води Министерството на държавната администрация и местното самоуправление в съответствие със Закона за единен избирателен списък.
Част от избирателния списък за град Панчево се актуализира (врши се вписване, изтриване, променяне, допълване и корекция) в Секретариата за обща администрация, като делегирана работа.
Преглед на единния избирателен списък за територията на град Панчево
Преглед на единния избирателен списък за територията на град Панчево гражданите могат да извършат в Секретариата за обща администрация, офис 107, етаж I в сградата на град Панчево, през работните дни от 7.30 до 15.30, телефон 013 / 308-820
Необходими документи: Лична карта
Преглед на единния избирателен списък може да се извърши по електронен път на официалния сайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление www.drzavnauprava.gov.rs вкарвяйки данни на ЕГН на гражданина.
Промени в общия избирателен списък на град Панчево
Вписване, изменения, допълнения, поправки и заличаване от избирателния списък за територията на град Панчево върши се служебно и по заявка на клиента.
Заявлението за вписване, промени и заличавае от единния избирателният списък, предава се на Секретариата за обща админитративна дейност, офис № 107, етаж I в сградата на град Панчево, рабоен ден от 7.30 до 15.30, телефон 013/308-820.
Необходими документи (в зависимост от основата за промяната в един избирателен списък):
– Заявлние
– Лична карта
– Удостоверения за раждане, удостоверение з аключен брак и удостоверение за гражданство
– Решението за отнемане на гражданството на Република Сърбия
– За заличаване от избирателния списък е необходимо да се приложи копие от смъртен акт за човека, който ще бъде заличен от избирателния списък
– За да изтриете от избирателните списъци лица, лишени от дееспособност е необходимо да се приложи решение за лишаване от деспособност за човека, който се заличава от избирателния списък
– За вътрешно разселените лица – карта за регистрация по местожителство.
– Освободени са от заплащане на такси

Регистрация в избирателния списък на националните малцинств
Всеки гражданин с избирателни права, който принадлежи към някое национално малцинство, може да подаде заявление за регистрация в отделен избирателен списък на национално малцинство.
Заявката гражданите могат да доставени лично, през работните дни от 7.30 до 15.30 ч. Градска администрация на град Панчево – Секретариата на Обща администрация, Трг Краля Петра I 2-4, офиси Служба за избирателен списък номер 107, на първия етаж, чрез местните офиси на територията на град Панчево, или по пощата наадрес на Градската администрация на Панчево – Секретариат на Обща администрация, Трг Краля Петра I 2-4 26000 Панчево.
На интернет страницата на Министерството на правосъдието и публичната администрация – Офис за правата на човека и правата на малцинствата www.ljudskaprava.gov.rs определени са формуляри за регистрация и заличаване от избирателния списък, а могат да бъдат превзети в Градската администрация на Панчево, Служба за избирателен списък, офис № 107 на първия етаж и в местните офиси.
Необходимо е да заявлението бъде надлежно попълнено и подписано от кандидата. Всички данни в заявлението трябва да бъдат попълват по същия начин, като в лична карта на заявителя.
Такса за регистрация, заличаване, промени, допълнения и корекции в единния избирателен списък и отделния избирателен списњк на националните малцинства не се плаща.
– АРХИВ
В архивите се боди архивна книга, а в нея се върши архивиране на предмети в регистърските единици – папки подредени според рока за съхранение, прави се списък на безполезен материал в процеса на отделяне на безполезни регистърни материали; върши се приемане и предаване на регистърските материали, дават се на преглед предмети и техническа документация на референтите, върши се избор на архивен материал, преброяване и елиминиране на безполезни регистърни материали.
Страна или трето лице, което има правен интерес да в делото може да подаде заявление за преглед на преписките от архива и за своя сметка може да преписва и да направи копие на документите на архивираните предмети и може да изисква преглед на проектната документация.
Страната, предава заявление в Градския административен център, на местата определени за оказване на тази услуга 1,2 и 3, тел: 013/308-788 и 013/308-789
При подаването на заявление страната прилага лична карта и заплаща градска административна такса.
– ПРИЕМЕН ОФИС
Приемане на заявления за работа със клиенти
Получаване на документи и работа със клиенти върши се в Градския административен център на местата определени за оказване на тази услуга 1, 2 и 3, тел: 013/308-788 и 013/308-789

В тези места за оказване на услуга извършват се следните дейности:
– Приемане на документи, жалби, възражения, допълнения, лично или по пощата;
– Донасяне на проектите от Архива, по искане на клиента;
– Търсене в компютъра и информиране на заинтересованите страни за движението на архивирания предмет;
– Устни информации
Заверка на подписи, ръкописи и копия на документи
Заверка на подписи, ръкописи и копия от документи се извършва в Градския административен център, места определени за оказване на тази услуга 4. i 5. телефони: 013/308-710 i 013/308-918
Заверката може да се върши и в местните офиси на територията на град Панчево.
За заверка на пълномощно
– най-малко две копия на пълномощието, което се заверява
– задължително присъствие на клиента с личен документ
– документ за платена административна такса
За заверка на подписи
– най-малко два екземпляра на изявлението, което се заверяв
– задължително присъствие на клиента с личен документ
– документ за платена административна такса
За заверка на подписите – двама свидетели:
– най-малко два екземпляра на заявлението, което се заверява
– задължително присъствие на свидетелите с лични карти
– документ за платена административна такса
За заверка на преписи:
– оригинален документ
– най-малко два преписа (фотокопии).
– документ за платена административна такса

За заверка на договор:
– най-малко две копия на договора
– задължително лично присъствие от страните, подписали договора с лична карта.
– документ за платена административна такса

Забележка:
– Под препис се подразбира издаване на фотокопия или печатане на акт, или документ от паметта на компютъра или пишеща машина.
– Половин лист /полутабак/, според този закон, се счита за парче хартия от две страници на A4 формат или по-малък.
– Ако преписа, чиято заверка се върши е написан на чужд език, се плаща такса в размер увеличен със 100% в сравнение с таксата, посочена в параграф 1 от настоящия тарифен номер.
Бежанци и разселени лица от територията на бивша Социалистическа Федеративна Република Югославия /СФРЮ/и разселените лица от територията на Автономна област Косово и Метохия /АПКМ/, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут, в срок от шест месеца от издаването на оригинала, таксата, посочен в алинея 1 от тази позиция за заверка на преписи, извлечения или удостоверения от регистрите за граждански състояния, заплащат сума, която е намалена за 70% от съответната такса.
Трудова книжка
Дейности, свързани с трудовата книжка се извършват в Градския административен център на местата определени за оказване на тази услуга 4. i 5. телефони: 013/308-710 i 013/308-918
За откриването на трудова книжка:
– Заявление за издаване на трудови книжки в 2 екземпляра (попълва клиента)
– трудова книжка (попълва я служебното лице)
– валиден документ за самоличност,
– диплома, удостоверение т.е. свидетелство за последното училище, което заявителят е завршил – оригинал.
– Необходимо е личното присъствие на лицето, което отваря трудова книжка
За издаване на дубликат на трудовата книжка:
– Заявление
– Документ за извършено плащане за публикуването на обява за изгубена трудова книжка в „Държавен вестник на Република Сърбия“. Заплащането за публикуването на обява за загубена трудова книжката в „Държавен вестник на Република Сърбия“, се извършва по сметка номер: 160-14944-58, код на плащане 133, модел 97, референтен номер: 51-242, цел на плащането: провъзгласяването на трудовата за невалидна, получател: ЙП „Държавен вестник“, Краля Милутина 27, Белград.
– Освен гореспоменатите документи, трябва да се представят всички документи, необходими за отваряне на трудова книжката.
Добавяне на данни за квалификациите:
– диплома, удостоверение т.е. свидетелство за последното училище, което заявителят е завршил – оригинал.
– валидна лична карта,
Промяна на името в трудовата книжка:
– Доказателство за промяна на личното име (удостоверение за раждане, решение за промяна на личното име)
– валидна лична карта,

Издаване на удостоверения за живот (издава се за регулиране на чуждестранни пенсии)
Необходимо е клиента да се яви лично в Градския административен центъра на местата определени за оказване на тази услуга 4, 5 и 6, телефони: 013/308-710, 013/308-918 i 013/308-919.
– Валидна лична карта;
– доказателство за платена административна такса

– СЛУЖБА ЗА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩI
Службата за безплатна правна помощ е създадена на 1. февруари, 2005 година в рамките на Споразумението за прилагане на „Проекта за безплатна правна помощ в Панчево“, сключен между Каталунския Омбудсман, Адвокатската колегия и Община Панчево.
Целта на задвижването на системата е да се даде възможност на гражданите да имат достъп до Правосъдието чрез Службата за правни консултации и Службата от адвокати, които да ги представляват в съда.
Службата за безплатна правна помощ работи в рамките на местното самоуправление на Град Панчево и да финансово се подкрепя от бюджета на града.
В службата работят адвокати от Основната организация на адвокатите на Алибунар, Ковачица, Опово и Панчево.
Седалището на службата е в улица Змай Йовина № 5, офис № 5, телефон 332-586, работно време от 09,00-13,00 часа.

2. ОТДЕЛ НА ЛИЧНИЯ СТАТУТ НА ГРАЖДАНИТЕ
Издаване на удостоверение за гражданство
Необходимо е клиента да се яви лично в Градския административен центъра на местата определени за оказване на тази услуга 7 и 8, телефони: 013/308-817, 013/308-920.
– Заявление за издаване на удостоверения за гражданство
– доказателство за платена административна такса
Бежанците и разселените лица от територията на бивша Социалистическа Федеративна република Югославия /СФРЮ/ и разселените лица от тероторията на Косово и Метохия, въз основа на подходящи документи, доказващи статута си плащат сума, която е намалена със 70% на определената такса.
Поръчването на удостоверения може да стане и по телефона в периода от 8.00-15.00 часа по телефоните 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809, имейл: usluznicentar@pancevo.rs и чрез ползването на електронната услуга на портала еУслуги. на Република Сърбия.
Доставка на поръчаните удостоверения не се извършва в събота, неделя и националните религиозни празници. Извлечения и удостоверения се изпращат чрез Post Express, вариант на доставка: „от днес за утре“. Такса и пощенските разходи се заплащат при доставянето.
ОСНОВАНИЕ И МЯСТО НА ВПИСВАНЕ В КНИГАТА НА ГРАЖДАНИ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО
Лица родени от 01.08.1948 – 31.12.1952 лица са вписани според местопребиваването
Лица родени от 01.01.1953 – 13.03.1972 вписани са според мястото на раждането на бащата (един от родителите)
Лицата, родени от 14.03.1973 – 12.26.1979 се записват според местпребиваването на родителите към момента на раждането на детето
Лицата, родени от 27.12.1979 се вписват според мястото на раждане
Издаване на удостоверение за раждане
Необходимо е клиента да се яви лично при длъжностното лице по гражданско състояние в Градския административен центъра на местата определени за оказване на тази услуга 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– Заявление за издаване на удостоверения за раждане
– доказателство за платена административна такса
Бежанците и разселените лица от територията на бивша Социалистическа Федеративна република Югославия /СФРЮ/ и разселените лица от тероторията на Косово и Метохия, въз основа на подходящи документи, доказващи статута си плащат сума, която е намалена със 70% на определената такса.
Поръчването на извлечения удостоверения може да стане и по телефона в периода от 8.00-15.00 часа по телефоните 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809, имейл: usluznicentar@pancevo.rs и чрез ползването на електронната услуга на портала еУслуги. на Република Сърбия.
Доставка на поръчаните извлечения и удостоверения не се извършва в събота, неделя и националните религиозни празници. Извлеченията и удостоверенията се изпращат чрез Post Express, вариант на доставка: „от днес за утре“. Такса и пощенските разходи се заплащат при доставянето.
Издаване на удостоверение за сключен брак
Необходимо е клиента да се яви лично при длъжностното лице по гражданско състояние в Градския административен центъра на местата определени за оказване на тази услуга 7 и 8, телефони: 013/308-817 i 013/308-920.
– Заявление за издаване на удостоверения за сключен брак
– доказателство за платена административна такса
Бежанците и разселените лица от територията на бивша Социалистическа Федеративна република Югославия /СФРЮ/ и разселените лица от тероторията на Косово и Метохия, въз основа на подходящи документи, доказващи статута си плащат сума, която е намалена със 70% на определената такса.
Поръчването на извлечения удостоверения може да стане и по телефона в периода от 8.00-15.00 часа по телефоните 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809, имейл: usluznicentar@pancevo.rs и чрез ползването на електронната услуга на портала еУслуги. на Република Сърбия.
Доставка на поръчаните извлечения и удостоверения не се извършва в събота, неделя и националните религиозни празници. Извлеченията и удостоверенията се изпращат чрез Post Express, вариант на доставка: „от днес за утре“. Такса и пощенските разходи се заплащат при доставянето.

Издаване на смъртен акт
Необходимо е клиента да се яви лично при длъжностното лице по гражданско състояние в Градския административен центъра на местата определени за оказване на тази услуга 7 и 8, телефони: 013/308-817 i 013/308-920.
– Заявление за издаване на смъртен акт
– доказателство за платена административна такса
Бежанците и разселените лица от територията на бивша Социалистическа Федеративна република Югославия /СФРЮ/ и разселените лица от тероторията на Косово и Метохия, въз основа на подходящи документи, доказващи статута си плащат сума, която е намалена със 70% на определената такса.
Поръчването на извлечения и удостоверения може да стане и по телефона в периода от 8.00-15.00 часа по телефоните 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809, имейл: usluznicentar@pancevo.rs и чрез ползването на електронната услуга на портала еУслуги. на Република Сърбия.
Доставка на поръчаните извлечения и удостоверения не се извършва в събота, неделя и националните религиозни празници. Извлеченията и удостоверенията се изпращат чрез Post Express, вариант на доставка: „от днес за утре“. Такса и пощенските разходи се заплащат при доставянето.

Издаване на удостоверение за свободно семейно положение
Необходимо е клиента да се яви лично при длъжностното лице за граждански състояния в Градския административен център на местата определени за оказване на тази услуга 7 и 8, телефони: 013/308-817 i 013/308-920.
Едновременно със заявлението се придружават и следните документи:
– Удостоверение за раждане (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– удостоверение за гражданство (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– валидна лична карта
– регистрация на местопребиваването
– Копие от паспорта или удостоверение за раждане на международен формуляр на лицето, с което се сключва бракът.
Допълнително вписване в регистъра на починалите
Заявленито за вписването в регистъра на починалите се подава на сътрудника за лични граждански състояния, офис № 6, на приземния етаж на сградата на град Панчево, телефон: 013/308-852
Със заявката е необходимо да се приложи:
– Удостоверение за раждане (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– Удостоверение за сключен брак (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– Смъртен акт издаден от компетентен лекар
– Доклад на длъжностното лице по граждански състояния, че факта за смърта не е констатиран в ргистъра на гражданските състояния /МК/ за починали (този доклад издава длъжностното лице по граждански състояния в мястото където е настъпила смъртта).
– доказателство за платена административна такса
Допълнително вписване в регистъра на родените
Заявление за допълнително вписване в регистъра на родените се подава на сътрудника за лични граждански състояния, офис № 6, на приземния етаж на сградата на град Панчево, телефон: 013/308-852
Със заявката е необходимо да се приложи:
– Удостоверение за сключен брак (за дете, родено в брак) или удостоверение за раждане (за родителите на едно дете, родено извън брака)
– Медицинско удостоверение за изписване от болница (че детето е родено в болница или удостоверение на акушерка, лекар, че детето е родено в апартамента)
– Удостоверение на длъжностно лице по граждански състояния на Общината, т.е. местния офис, според мястото на раждане на детето, че детето не е регистрирано в регистъра на родените
– Удостоверение за постоянния адрес (за родителите на детето)

Промяна на името
Заявление за промяна на името, името и фамилията се подава на сътрудника за лични граждански състояния, офис № 6, на приземния етаж на сградата на град Панчево, телефон: 013/308-852
Едновременно със заявлението се прилагат и от следните документи:
• Удостоверение за раждане (не трябва да е по-старо от шест месеца)
• Удостоверение за сключен брак (не трябва да е по-старо от шест месеца)
• Удостоверение за гражданство (не трябва да е по-старо от шест месеца)
• Удостоверение, че не е предмет на разследване,
• Удостоверение, че няма неуредени данъчни задължения
• Убеждението, че са платени всички задължения за издръжка към брачни, извънбрачни и осиновени деца, съпруг, родители и други роднини
• Удостоверение за регулирана военна повинност (за мъже)
• Копие от съдебно решение за развод
• Удостоверние за постоянен адрес или валидна лична карта
• доказателство за платена административна такса

Удостоверение за семейното положение за ползване в чужбина
Заявление за издаване на удостоверение за семейно положение за ползване в чужбина се подава на сътрудника за лични граждански състояния, офис № 6, на приземния етаж на сградата на град Панчево, телефон: 013/308-852
Едновременно със заявлението се прилагат и следните документи:
– Доказателство за родство (удостоверение за раждане или удостоверение за сключен брак)
– Доказателство за постоянен адрес
– Удостоверение от Кадастъра на недвижим имот
– Трудов договор с работодателя
– Потвърждаване от Трудовата борса, че зависимото лице е безработно
– Удостоверение за редовно обучение за децата
– доказателство за платена административна такса
Удостоверение за издръжка за ползване в чужбина
Заявление за издаване на удостоверение за издръжка за ползване в чужбина се подава на сътрудника за лични граждански състояния, офис № 6, на приземния етаж на сградата на град Панчево, телефон: 013/308-852
Едновременно със заявлението се прилагат:
– Доказателство за родство (удостоверение за раждане или удостоверение за сключен брак)
– Доказателство за постоянен адрес
– Удостоверение от Кадастъра на недвижим имот
– Удостоверение за Пенсионна и инвалидна осигуровка за предишната година, т.е. че зависимото лице не ползва пенсия
– Потвърждаване от Трудовата борса, че зависимото лице е безработно
– Удостоверение за редовно обучение за децата
– доказателство за платена административна такса

Корекцията в гражданския регистър
Заявление за промяна в гражданския регистър, се подава на сътрудника за лични граждански състояния, офис № 6, на приземния етаж на сградата на град Панчево, телефон: 013/308-852
Едновременно със заявлението се прилагат:
1. Удостоверение от гражданския регистър, в което се върши корекция (не трябва да е по-старо от шест месеца)
2. Удостоверение от гражданския регистър въз основа на което се върши корекция (не трябва да е по-старо от шест месеца)
3. – доказателство за платена административна такса
Сключване на брак
Необходимо е да бъдещите съпрузи дойдат лично пред длъжностното лице за граждански състояния в градския административен център, на място за оказване на услуги, номер 15, телефон: 013/308-876
Необходимо е да бъдещите съпрузи предадът следните документи
– удостоверение за раждане (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– удостоверение за гражданство (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– валидни лични карти
– доказателство за платена административна такса
Сключване на втори брак
Необходимо е да бъдещите съпрузи дойдат лично пред длъжностното лице за граждански състояния в градския административен център, на място за оказване на услуги, номер 15, телефон: 013/308-876
Необходимо е да бъдещите съпрузи предадът следните документи
– удостоверение за раждане с клаузата за прекратяването на брака, или развод (не трябва да е по-старо от шест месеца) или съдебно решение за развод влязло в сила или смъртен акт за починалия съпруг, ако първият брак прекратен поради смъртта на съпруга.
– удостоверение за гражданство (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– валидни лични карти
– доказателство за платена административна такса
Сключване на брак, ако бъдещите съпружници са малолетни лица
Необходимо е да бъдещите съпрузи дойдат лично при длъжностното лице по гражданско състояние в градския административен център, на място за оказване на услуги, номер 15, телефон: 013/308-876
Необходимо е да бъдещите съпрузи предадът следните документи:
– удостоверение за раждане (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– удостоверение за гражданство (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– валидни лични карти
– Решение на компетентния съд, който дава разрешение за сключване на брак на малолетно лице
– доказателство за платена административна такса
Склячване на брак с чужд гражданин
Необходимо е да бъдещите съпрузи дойдат лично при длъжностното лице за граждански състояния в градския административен център, на място за оказване на услуги, номер 15, телефон: 013/308-876
Необходимо е да бъдещите съпрузи предадът следните документи:
– удостоверение за раждане на международна форма за чуждестранен гражданин (не трябва да е по-старо от шест месеца)
-удостоверение за свободно семейно положение – оригинал с превод от заклет преводач
– фотокопие на паспорта.
– доказателство за платена административна такса.
Вписване в регистъра на починалите
Необходимо е да някой от близките дойде при длъжностното лице по гражданско състояние в Градския административен център, на място за оказване на услуги, номер 13, телефон: 013/308-809.
Необходимо е да се приложат следните документи:
– Смъртен актi
– Личан карта или паспорт на починалия
– Удостоверение за раждане или удостоверение за сключен брак.

Вписване в книгата на родените лица от бившите републики на Социалистическа федеративна Република Югославия
Вписването се върши според постоянния адрес.
Необходимо е да клиента дойде при длъжностното лице по гражданско състояние в Градския Административен център, на място за оказване на услуги, номер 14, телефон: 013/308-883.
Необходимо е да се приложат следните документи:
– Удостоверение за раждане, за Словения е необходимо удостоверението да бъде заверено с апостил или да бъде на международен формуляр (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– удостоверение за сключен брак, за Словения е необходимо удостоверението да бъде заверено с апостил или да бъде на международен формуляр (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– удостоверение за гражданство (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– удостоверение за постоянен адрес
– копие от лична карта

Вписване в регистъра на родените деца роодена в брак
Необходимо е да един от родителите се яви лично при длъжностното лице по гражданско състояние в Градския административен център, на място за оказване на услуги, номер № 14, тел: 013/308-883.
Краен срок за регистриране на раждането и определяне на името на детето е 60 дни след раждането.
– Удостоверение за сключен брак (не трябва да е по-старо от шест месеца), ако родителите са сключили брака извън територията на град Панчево,
– валиден документ за самоличност за двамата родители.
Вписване в регистъра на родените на деца родени извън брака
Необходимо е да един от родителите се яви лично при длъжностното лице по граждански състояния в Градския административен център, на място за оказване на услуги, номер № 14, тел: 013/308-883.
Краен срок за регистриране на раждането и да се определи името на детето е 60 дни след раждането.
Необходимо е да се приложат следните документи:
– удостоверение за раждане за двамата родители (не трябва да е по-старо от шест месеца)
– удостоверение за гражданство на двамата родители (не трябва да е по-старо от шест месеца),
– валидни лични карти за двамата родители.
Пред длъжностното лице по гражданско състояние бащата на детето подписва Протокол за признаване на бащинството и избирането на името на детето.
Регистрация на факти за раждане, сключване на брак и смърт, настъпили в чужбина
Регистрация на тези факти върши длъжностното лице по гражданско състояние в Градската администрация и то:
– Регистрация на раждане – на място за оказване на услуги 14, телефон: 013/308-883.
– Регистрация на сключен брак – на място за оказване на услуги 15, телефон: 013/308-876.
– Регистрация на смъртен случай – на място за оказване на услуги 13, telefon: 013/308-809.

Регистрация на фактите: раждане, сключване на брак и смъртни случай, настъпили в чужбина, в нашите регистри вписва длъжностното лице по гражданско състояние, независимо от това дали служебната документация е изпраена служебно или е изпратена от страна на клиента, без взимане, и то в мястото на последното пребиваване на клиента в страната.
Необходимо е да се приложат на следните документи:
– Удостовернието за раждане трябва да бъде на интернационален формуляр според Виенската и Парижката конвенция,
– Ако удостоверението не е на международен формуляр, а на формуляра на страната на произход, задължително трябва да съдържа апостил,
– Ако няма апостил трябва да бъде верифициран от стана на държавен орган на страната на произхода, а след това трябва да е заверен в нашето посолство или консулството на страната на произход,
– Ако клиентет е тук, а не съществува възможност за легализиране на публичен документ, тогава той трябва да бъде отправен в посолството на страната в Белград, а след това на заверка или легализиране в Министерство на външните работи.