МЕСТНИ ОФИСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАНЧЕВО

Местните офиси изпълняват задачи, свързани с личното положение на гражданите (водят граждански регистри и за издаване на удостоверения и извлечения, съставят смъртни актове, преброяват имуществото, и т.н.), събират и предоставят данни за актуализиране на избирателните списъци, издават удостоверения за факти, когато това е определено от закона, изпълняване на ролята на приемен офис, упражняване на на административно-техническа дейност за събиране на гражданите, воденето на други евиденции, когато това се изисква от закона и други нормативни актове (за деца на възраст да тръгнат на училище, местно доброволно плащане за развитие на местната общност и т.н.) предоставяне на експертна помощ в процеса на гласуване на гражданите за местното доброволно плащане за развитие на местната общност и предоставяне на експертна помощ на местните общности.
Местните офиси могат да изпълняват други задачи, които им бъдат възложени от градската администрация.
В местните офиси могат да изпълняват дейности за други огани, организации и институции въз основа на договори, които сключени от началника на Градската администрация, или лице упълномощено от него и органите,, организациите и институциите, с одобрението на кмета.
Местните офиси могат да изпълняват други задачи, които са им възложени от Градската администрация.
В местните офиси могат да изпълняват дейности, за други органи, организации и институции въз основа на договори, които сключва началника на Градската администрация, т.е. лице, което той упълномощи и органи, организации и институции, с одобрението на Кмета.
Местен офис Глогонь – телефон: 013 / 627-002 Факс: 013/627-011
Местен офис Банатски Брестовац – телефон – Факс: 013/626-101, 013/626-188
Местен офис Омольица – телефон: 013/617-001 Факс: 013/617- 008
Местен офис Иваново – телефон: 013/629-101 Факс: 013/629-108
Местен офис Долово – телефон – Факс: 013/2634-214
Местен офис Банатско Ново село – телефон – Факс: 013/615-051
Местен офис Качарево – телефон: 013/601-263 Факс: 013/603-313
Местен офис Ябука – телефон – Факс: 013/2624-046
Местен офис Старчево – телефон: 013/631-001 Факс: 013/631-144
МЕСТНИ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПАНЧЕВО
– МЕСТНА ОБЩНОСТ БАНАТСКО НОВО СЕЛ0, ул. Маршала Тита №. 67, 26314 Банатско Ново село, телефон – факс: 615-051,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „МИТА ВУКОСАВЛЕВИЧ“ ДОЛОВО“, ул. Краля Петра I №. 5, 26227 Долово, телефон – факс : 2634-214,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ СТАРЧЕВО, Панчевачки пут №. 1, 26232 Старчево, телефон – факс: 631-144 i 631-001,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ ОМОЛЬИЦА, Цара Душана №. 2, телефон: 617-001, 26230 Омольица, факс: 617-008, Душан Лукич,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, ул. Маршала Тита №. 4a, 26234 Банатски Брестовац, телефон: 626-101, факс: 626188,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ ИВАНОВО, ул. Бориса Кидрича №. 9, 26233, телефон – факс: 629-108 i 629-101,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ КАЧАРЕВО, ул. Маршала Тита №. 37, 26212 Качарево, телефон: 601-030, факс: 603-313,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ ЯБУКА, ул. Трг Бориса Кидрича №. 1, 26201 Ябука, телефон – факс: 2624-046,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ ГЛОГОНЬ, ул. Београдска №. 7, 26202 Глогонь, телефон – факс: 627-011,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „ГОРНЬИ ГРАД“ ПАНЧЕВО, ул. Димитрия Туцовича 74, 26000 Панчево, телефон – факс: 351-016,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „КОТЕЖ“ ПАНЧЕВО, ул. Браче Йовановича бб, 26000 Панчево, телефон – факс: 314-710,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „ЦЕНТАР“ ПАНЧЕВО, М. Горког №. 25, 26000 Панчево, телефон – факс: 353-523,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „ТЕСЛА“ ПАНЧЕВО, ул. Лава Толстоя №. 78б, 26000 Панчево, телефон – факс: 2515-066,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „СТРЕЛИЩЕ“ ПАНЧЕВО, Велька Влаховича №. 19, 26000 Панчево, телефон – факс: 315-808,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „ВОЛЬОВИЦА“, ПАНЧЕВО, Трг XII Войводжанске бригаде №. 5, 26000 Панчево, телефон – факс: 366-178,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „СТАРИ ТАМИШ“ ПАНЧЕВО, ул. Кестенова №. 4, 26000 Панчево, телефон: 2638-155,
– МЕСТНА ОБЩНОСТ „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО, ул. Ястребачка №. 5, 26000 Панчево, телефон: 372-427
Заявления с необходимата документация, които ползва Секретариата за обща администрация намират се в интернет: http://www.pancevo.rs/Sekretarijat_za_opštu_upravu