Zakljucak-Vlade

Закључaк Владе 05 Број: 401-7329/2019 од 18.07.2019. године којим се усваја Програм промоције предузетништва и самозапошљавања